Zespół badań klinicznych

Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński

 

Pełni funkcję Adiunkta na II Wydziale Lekarskim Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego. Wyrazem jego aktywności naukowej jest autorstwo oraz współautorstwo w ponad  447 publikacjach (ImpactFactor – 92,614), jak również realizacja kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, czynny udział w 11 międzynarodowych towarzystwach naukowych i 5 krajowych, a także aktywne uczestnictwo w ponad 1153 konferencjach i warsztatach. Jest również recenzentem 12 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz jednego o zasięgu krajowym. Do 2016 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Junior European Rhinology Society ds. Nauki. Obecnie jest członkiem Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology. Od stycznia 2016 roku pełni również funkcję Representative Board Member w International Society for Telemedicine and e-Health, Regional Representative of Europe w International Society of Audiology oraz Sekretarza Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (od 2017).

Ponadto, podejmuje działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, urządzeń wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i za granicą. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją i zdanym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Badania przeprowadzone w Biszkeku oraz Duszanbe były pierwszymi pilotażowymi badaniami słuchu w Kirgistanie i Tadżykistanie. Dodatkowo podejmuję działania zmierzające do zwiększenia wykrywalności wad słuchu w krajach afrykańskich, poprzez przeprowadzanie tam konsultacji lekarskich i badań przesiewowych słuchu: w marcu 2014 roku w Senegalu, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w 2015 w Tanzanii. Rozpoczął także negocjacje w naukowymi jednostkami badawczymi w Afryce na temat współpracy międzynarodowej w zakresie implantacji oraz rozwoju telekonsultacji, telerehabilitacji oraz zdalnego dopasowanie systemów implantów.

Dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego na kierunku farmacja. Studia ukończyła w 2011 roku. Kierownik grantu z dziedziny fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego fundusze przyczyniły się do poszerzenia zakresu tematyki pracy magisterskiej. Laureatka drugiego miejsca na konferencji Młodych Medyków w roku 2010 w kategorii farmacja, organizowanym również przez WUM. Absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny Metodologia Badań Klinicznych organizowanych przez Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zarządzania w sektorze służby zdrowia w Krakowie. W 2016 roku ukończyła specjalizację z dziedziny farmacja apteczna, obecnie w trakcie drugiej specjalizacji z dziedziny farmacja szpitalna odbywanej na Wydziale Farmaceutycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2015 roku członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Posiada niezbędne i aktualne certyfikaty w zakresie badań klinicznych takie jak GCP i inne. Posiada certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym (CAE), a także języka angielskiego biznesowego (BEC higher) oraz języka hiszpańskiego na poziomie B1. Od 2017 roku kierownik specjalizacji z farmacji aptecznej w Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor oraz współautor publikacji i prac poglądowych z dziedzin farmacji, farmakologii oraz otorynolaryngologii.

Mgr Iwona Tomaszewska-Hert

 

Absolwentka Logopedii z Audiologią na UMCS w Lublinie, Policealnej Szkoły Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Logopeda, dyplomowany protetyk słuchu. Obecnie specjalista ds. aparatury medycznej i badań klinicznych w Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie monitoringu i zarządzania badaniami klinicznymi,certyfikowane przez Instytut Naukowy MED-KONCEPT. Od 2015 roku członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. W swojej pracy łączy wiedzę z różnych dziedzin. Podczas studiów czynnie działała na wolontariacie, realizując projekty edukacyjne w ramach Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności-Projektor Wolontariat Studencki, prowadząc konsultacje w Poradni Logopedycznej oraz Audiologicznej w ramach Naukowego Koła Logopedów i Audiologów. W trakcie studiów podjęła pracę jako logopeda w kilku lubelskich żłobkach oraz była wykładowcą na Uniwersytecie Dziecięcym UMCS. W swojej pracy zajmuje się badaniami klinicznymi
z dziedziny audiologii i laryngologii, a także telemedycyną, prowadząc zdalne konsultacje oraz przeprowadzając diagnostyczne badania słuchu u pacjentów w odległych krajach m.in. Kirgistan, Łuck czy Odessa. Stale rozwija swoje kompetencje prowadząc badania naukowe, biorąc czynny udział na konferencjach, sympozjach naukowych w Polsce oraz zagranicą.

Lic. Kamila Renke

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I Wydziału Lekarskiego, gdzie uzyskała dyplom Audiofonologa i Protetyka słuchu.  Naukę kontynuuje na kierunku Pedagogika z logopedią, co pozwoli na poszerzenie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii logopedycznej zaburzeń mowy. Od 2015 roku należy do Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w projektach naukowych i szkoleniach.

Uczestniczyła także w programie badań przesiewowych, gdzie badano słuch dzieciom ze szkoły podstawowej. Od 2 lat aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach otolaryngologicznych. W 2017 roku otrzymała pierwszą nagrodę na sesji laryngologicznej, podczas „13th Warsaw International Medical Congress”, wygłaszając pracę pt. „Hearing screening among children, attending to primary schools, in the Małopolskie Province”.

Od 2017 roku należy do Zespołu Badań Klinicznych na stanowisku Specjalista ds. Badań Klinicznych. Posiada aktualny certyfikat z GCP.  Aktywnie udziela się naukowo i badawczo.

 

Mgr inż. Karolina Kowalska

 

Absolwentka Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie z wyróżnieniem uzyskała dyplom inżyniera biomedycznego o specjalności: Elektronika w Medycynie. Obecnie kontynuuje naukę w Policealnej Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, rozwijając swoje zainteresowania związane z protetyką owego narządu. Łącząc umiejętności techniczne z wiedzą specjalistyczną z dziedziny audiologii, chciałaby czynnie uczestniczyć w rozwoju branży urządzeń wspomagających słyszenie. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania funkcjonalnych układów elektronicznych, zarówno o przeznaczeniu medycznym, jak i systemów do codziennego użytku, zwłaszcza z wykorzystaniem czujników. W Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pełni funkcję młodszego specjalisty ds. badań klinicznych, posiada aktualny certyfikat GCP.

Mgr Monika Buraczyńska

 

Absolwentka Logopedii z Audiologią na UMCS w Lublinie oraz Medycznego Studium Zawodowego im.Stanisława Liebharta. Logopeda, dyplomowany protetyk słuchu. W trakcie studiów ukończyła Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach oraz działała na rzecz Naukowego Koła Logopedów i Audiologów w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Podczas studiów podjęła pracę jako protetyk słuchu w jednym z Lubelskich punktów protetycznych. W 2015 roku uczestniczyła w Programie Badań Przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Obecnie pracuje jako audiofonolog i koordynator ds. badań klinicznych w Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. W swojej pracy zajmuje się badaniami klinicznymi z obszaru audiologii i laryngologii, a także telemedycyną, uczestnicząc w zdalnych konsultacjach z zakresu protetyki słuchu, z pacjentami z odległych krajów wschodnich min. Ukraina, Kirgistan, Kazachstan. Od 2018 roku członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Posiada aktualne i niezbędne certyfikaty w zakresie badań klinicznych takie jak GCP i inne.

Lic. Alina Ratajczak

 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , gdzie w 2017 roku uzyskała dyplom Audiofonologa i Protetyka słuchu. W czasie studiów uczestnik w wielu praktyk w placówkach medycznych z zakresu badań oraz terapii słuchu , mowy i równowagi. Aktualnie swoją edukacje kontynuuje na studiach magisterskich- na kierunku Pedagogika z logopedią. Od 2015 roku aktywny członek Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2017 roku pracownik zespołu naukowego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, gdzie realizuje liczne projekty naukowe i kliniczne z dziedziny otolaryngologii. W ramach działalności studenckiej oraz jako pracownik Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu czynnie uczestniczy w wielu konferencjach prezentując ciekawe prace naukowe z zakresu tematyki badań przesiewowych słuchu, chorób laryngologicznych oraz badań kwestionariuszowych stosowanych w otolaryngologii. Autorka i współautorka publikacji naukowych.

Od 2018 roku pracownik Zespołu Badań Klinicznych w Centrum Słuchu i Mowy na stanowisku Specjalista ds. Badań klinicznych. W tym samym roku dołączyła również do Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl Realizuje badania kliniczne z zakresu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Posiada wiedzę z zakresu Dobrej Praktyki Klinicznej oraz aktualny certyfikat GCP.