Zespół – Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Lek. med. Anna Ciszek - Otolaryngolog, specjalista audiolog, Kierownik filii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizację z zakresu Otolaryngologii realizowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Specjalizację z zakresu Audiologii realizowaną w Instytucie Fizjologii i Patologii w Warszawie uzyskała z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Za zespołową pracę naukową otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia. Posiada Odznakę Honorową ,, Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” nadaną przez Ministra Zdrowia oraz Odznakę ,, Przyjaciel Dziecka” nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologiczno – Foniatrycznego. Celem  ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach, konferencjach oraz zjazdach medycznych.

 

Oferta usług medycznych :

 • Diagnostyka i leczenie problemów otolaryngologicznych u dzieci i dorosłych.
 • Diagnostyka i kwalifikacje do operacji otolaryngologicznych.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych.
 • Diagnostyka i leczenie szumów usznych.
 • Diagnostyka i kwalifikacje do protezowania słuchu.

Lek. med. Małgorzata Mikulska - Otolaryngolog, specjalista foniatra

Lek. med. Maria Matuszkiewicz-Kotas - Specjalista otolaryngolog

Milena Derlatka - Surdologopeda, neurologopeda

Małgorzata Sirak - Surdologopeda, neurologopeda

Ukończyła studia magisterskie w Akademii Medycznej Wydział Pielęgniarstwa w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogiki w Krakowie oraz Podyplomowych Studiach Surdologopedii w UMCS w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Neurologopedii w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie.

Stale rozwija i doskonali swój warsztat pracy. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach min.  języka migowego I i II stopnia.  Nabyła uprawnienia do prowadzenia terapii psychomotorycznej wg metody M. Procus i M.Block, treningu słuchowego z wykorzystaniem Metody Warnkego  oraz  diagnozy i terapii Metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Słuchowej. Odbyła szkolenie i wdrażała nowatorską metodę programowania procesorów mowy za pomocą telefittingu. Bierze udział w licznych konferencjach dotyczących problematyki logopedycznej oraz osób niesłyszących i niedosłyszących.

 

Oferta usług medycznych:

 • terapia logopedyczna dzieci i  młodzieży  z zaburzeniami mowy;
 • terapia logopedyczna dzieci i  młodzieży  z zaburzeniami słuchu;
 • terapia logopedyczna dzieci i  młodzieży  z zaburzeniami neurorozwojowymi;
 • terapia psychomotoryczna wg M.Procus i M.Block;
 • trening słuchowy metodą Warnkego;
 • diagnoza i terapia  metodą SPPS.

Karolina Kołodziej-Konopka - Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydziału Humanistycznego na kierunku filologia polska w Lublinie, podyplomowych studiów logopedycznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach oraz podyplomowych studiów neurologopedycznych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach z zakresu logopedii, m.in. z zakresu logorytmiki, autyzmu oraz wielu aspektów nerologopedii

Oferta usług medycznych:

 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym/zaburzonym rozwojem mowy;
 • terapia dzieci z niezakończonym rozwojem mowy, terapia wad wymowy;
 • terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz dzieci z grupy ryzyka dysleksji;
 • profilaktyka logopedyczna;
 • badania przesiewowe mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Alicja Osuch - Surdopedagog

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie specjalność: rewalidacja głuchych i niedosłyszących(  surdopedagog). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Informatyki w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego na Wydziale Nauczycielskim.

Doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi i zdrowymi zdobyła w pracy na terenie Radomia w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących  i Niedosłyszących, Zespole Szkół Integracyjnych oraz  Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Ukończyła liczne  kursy, szkolenia i warsztaty min.  z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej. Zajęła się problematyką osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi tj. Zespół Aspargera i Autyzm. Na co dzień zajmuje się również pracą z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz ADHD. Jako osoba współpracująca z IFPS odbyła szkolenie i wdrażała nowatorską metodę programowania procesorów mowy za pomocą telefittingu. Odbyła szkolenie z zakresu diagnozy i terapii Metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Słuchowej.

 

Oferta usług medycznych:

 • diagnoza dojrzałości szkolnej;
 • terapia pedagogiczna dzieci i  młodzieży  z zaburzeniami słuchu;
 • terapia pedagogiczna dzieci i  młodzieży  z zaburzeniami neurorozwojowymi;
 • terapia pedagogiczna dzieci i  młodzieży  z trudnościami w nauce czytania i pisania;
 • pedagogizacja rodziców;
 • diagnoza i terapia  metodą SPPS.

Małgorzata Moczydłowska - Psycholog

Absolwentka psychologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Rodzin „ Nowe Perspektywy” w Radomiu. Wieloletni psycholog szkolny.

Celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych  systematycznie uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia terapii  krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemu, kurs kwalifikacyjny z zakresu kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym”. Uczestniczyła w szkoleniach CTP-B w zakresie terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, myśli samobójczych, zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych, stresu pourazowego, pracy z chorymi somatycznie i psychosomatycznie w tym z chorobami nowotworowymi.  Uczestniczyła w licznych warsztatach szkoleniowych organizowanych przez IFPS dotyczących problemów i rehabilitacji dzieci oraz młodzieży z wadą słuchu oraz szkoleniach związanych z zaburzeniami neurorozwojowymi  dzieci i młodzieży.

Oferta usług medycznych:

 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży;
 • terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i  osób dorosłych;
 • prowadzenie grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych;
 • psychoedukacja rodziców;
 • prowadzenie treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców;
 • prowadzenie treningu umiejętności społecznych dla młodzieży i osób dorosłych;
 • terapia psychomotoryczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  M. Procus i M. Block.

Marzena Radulska-Olifirowicz - Psycholog, fizjoterapeuta, neuroterapeuta

Absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  oraz  Medycznego Studium Fizjoterapii w Konstancinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Systemowej Terapii Rodzin oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym z zakresu diagnozy i terapii w różnych obszarach psychologii. Posiada uprawnienia do prowadzenia neuroterapii Biofeedback i Metody Warnkego.

Entuzjastka neurobiologii i neurodydaktyki. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące między innymi pracę diagnostyczną, profilaktyczną i terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w poradni psychologiczno – pedagogicznej i placówkach edukacyjnych. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, terapię rodzin oraz grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych oraz różnorodne szkolenia dla nauczycieli. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Od 2008 roku prowadzi neuroterapię EEG – BIOFEEDBACK oraz nowatorskie zajęcia z metody Warnkego.

Oferta usług medycznych:

 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży;
 • terapia dzieci i dorosłych;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
 • psychoedukacja w obszarze radzenia sobie z następstwami pogorszenia i utraty słuchu oraz innymi sytuacjami kryzysowymi;
 • terapia metodą Warnkego i metodą Biofeedback.

Monika Rogala - Pielęgniarka

mgr Emilia Kucharska - Protetyk Słuchu

Karolina Gazda - Technik medyczny

Anna Wykrota - Rejestratorka medyczna

Martyna Romanowska - Rejestratorka medyczna