Zespół – Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

lek. med. Dorota Szuber - Kierownik filii, specjalista audiologii i foniatrii, otolaryngolog

Absolwentka Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację z otolaryngologii realizowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie. Specjalizację z foniatrii realizowała w Klinice Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizację z zakresu audiologii i foniatrii realizowaną w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu sfinalizowała w 2012 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologiczno – Foniatrycznego. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach, konferencjach oraz zjazdach medycznych.

Oferta usług medycznych:

 • diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych,
 • diagnostyka niedosłuchu u dzieci i dorosłych,
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych,
 • badanie stroboskopowe krtani,
 • diagnostyka szumów usznych.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński - specjalista otorynolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych, w 2015 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2016 roku – specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów, Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Członek Zarządu International Society for Telemedicine and eHealth (organizacji partnerskiej WHO) oraz Członek Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology.

Począwszy od 2005 roku bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych w specjalistycznych, krajowych i zagranicznych czasopismach.

Pełni również rolę instruktora podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach medycznych (krajowych i zagranicznych) z zakresu laryngologii, protetyki słuchu, audiologii, otorynolaryngologii, rynologii, otologii i otoneurologii.

dr n. med. Leszek Kłębukowski - specjalista otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista z zakresu otolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej. Specjalizacje realizował w Oddziale otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina w Rzeszowie oraz Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu na Wydziale Lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych.
Zakres usług:

 • diagnoza i leczenie schorzeń otolaryngologicznej u dzieci i dorosłych,
 • kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych oraz opieka przed i pooperacyjna,
 • badanie endoskopowe uszu, nosa, nosogardła i krtani.

dr n. med. Katarzyna Augustyn - specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii

mgr Katarzyna Kwaśny-Czehak - psycholog

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1999 rok), psychoterapeutka – ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej; certyfikowany coach – certyfikat ICI; trenerka szkoleń – absolwentka szkoły trenerów zarządzania Matrik. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii w różnych obszarach psychologii, w tym prowadzenia terapii metodą SPPS, terapii i diagnozy CAPD.
Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące m.in. pracę diagnostyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i placówkach edukacyjnych; prowadzenie psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par oraz prowadzenie grup wsparcia dla młodzieży i dorosłych (Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe, Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw). Prowadzi szkolenia w ww. obszarach.

Oferta usług medycznych:

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i dorosłych;
 • Terapia dzieci i dorosłych w ramach Ośrodka Rehabilitacji Słuchu i Mowy
 • Prowadzenie grup wsparcia
 • Prowadzenie treningów interpersonalnych dla młodzieży i dorosłych oraz warsztatów arteterapeutycznych;
 • Psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna – problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, trudności w komunikacji w rodzinie;
 • Psychoedukacja w obszarze radzenia sobie z następstwami psychologicznymi pogorszenia lub utraty słuchu oraz innych dolegliwości z tym związanych
 • Terapia i diagnostyka SPPS

mgr Monika Ossolińska - logopeda, surdologopeda, neurologopeda, pedagog

Absolwentka pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie logopedii, surdo- i neurologopedii na UMCS w Lublinie. Pracowała w ośrodku wczesnej interwencji, w dziennym ośrodku rehabilitacji słuchu i mowy z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu, w szpitalu na oddziale neurologii. Obecnie pracuje w Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy , oraz w Podkarpackim Centrum Onkologii w Rzeszowie.

Oferta usług medycznych:

 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży , dorosłych z zaburzeniami słuchu;
 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z implantów ślimakowych, aparatów słuchowych;
 • Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, dysleksją;
 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży z afazją, dyzartrią, jąkaniem;
 • Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami głosu;
 • Terapia logopedyczna pacjentów laryngektomowanych;
 • Terapia i diagnostyka Metodą Tomatisa, oraz Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej SPPS .

mgr Barbara Szpirak-Dec - logopeda, neurologopeda

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych i neurologopedycznych na UMCS w Lublinie oraz kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki. Pracowała z osobami dorosłymi po incydentach neurologicznych w Zespołach Opieki Zdrowotnej, z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach. Obecnie pracuje w Ośrodku-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczym oraz w CSIM Medincus w Rzeszowie. Ukończyła szkolenia m.in.: z metody behawioralnej; z zakresu technik stosownych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz z Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
Oferta usług medycznych:

 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu;
 • Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, alalią, afazją, mutyzmem;
 • Terapia logopedyczna dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • Terapia osób dorosłych po incydentach neurologicznych (afazja, pragnozja);
 • Terapia logopedyczna u dzieci ze spektrum autyzmu.

mgr Monika Figiel - logopeda, surdologopeda

Absolwentka UMCS Lublin na kierunku socjologii ze specjalizacją pedagogiczną oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii korekcyjnej oraz surdologopedii. Od 1999r.pracowała jako nauczyciel w gimnazjum w Świdniku (woj. lubelskie), gdzie uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. Od 2001r .do 2008r. jako logopeda w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świdniku. Od 2009 pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie i od 2010r. w CSIM Medincus w Rzeszowie. W latach 2001-2006 współorganizatorka dni bezpłatnych diagnoz logopedycznych. Przez wiele lat przeprowadzała przesiewowe badanie słuchu multimedialnym programem „Słyszę” w świdnickich przedszkolach. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów specjalistycznych . Poznała wiele metod terapii, które wykorzystuje w pracy z dzieckiem: metoda Castillo Moralesa wspomagająca rozwój dziecka, neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle Koncepcji NDT – Bobath SLT, zastosowanie metody SI w zaburzeniach rozwoju mowy, praca nad zachowaniami trudnymi Analizy Behawioralnej, terapia jąkania Charlesa van Ripera, wczesne wspomaganie rozwoju z uszkodzonym narządem słuchu, nauka czytania symultaniczno- sekwencyjna, dynamiczne plastrowanie Kinesiology Taping dla logopedów oraz wiele innych.
Oferta usług medycznych:

 • Diagnoza dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych z powodu różnych przyczyn;
 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu;
 • Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem mowy;
 • Terapia logopedyczna osób z niepłynnością mowy.

mgr Małgorzata Wajda-Harpula - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego

Absolwentka Akademii Pedagogicznej na kierunkach pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjn -Edukacyjno-Wychowawczym na stanowisku nauczyciel, terapeuta oraz w CSiM Medincus w Rzeszowie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców. W swojej pracy wykorzystuje między innymi wiedzę zdobytą na kursach i szkoleniach takich jak: Terapia Behawioralna, Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapia Niedyrektywna, Metoda Dennisona, Praca z oddechem i ciałem, Program aktywności Knillów, wiele kursów z zakresu Pedagogiki Zabawy, a także Diagnoza i terapia Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS) . W CSiM zajmuje się m.in. prowadzeniem terapii dzieci i dorosłych z wadami słuchu, z centralnymi zaburzeniami słuchu, z trudnościami w nauce. Prowadzi zajęcia zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

mgr Małgorzata Ligęza-Ferenc - technik elektroradiolog, rehabilitant, protetyk słuchu

mgr Katarzyna Dudek - sekretarka medyczna

mgr Bolesław Bartnicki - technik elektroradiolog, fizjoterapeuta

mgr Krzysztof Janicki - fizjoterapeuta

mgr Ewelina Jakubik - koordynator d/s rejestracji

mgr Julita Sobańska - logopeda, surdologopeda

mgr Małgorzata Kopacz - logopeda, surdologopeda

Daria Grzebieniak - rejestratorka medyczna

Anna Grabiec - pielęgniarka

Klaudia Stochła - sekretarka medyczna