Zespół – Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

dr n. med. Anna Dąbrowska - Kierownik filii, audiolog i foniatra

Kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), Wydziału Lekarskiego w Szczecinie, który ukończyła z wyróżnieniem. Specjalizację z zakresu audiologii i foniatrii realizowała początkowo w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie, a następnie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę pt. „Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego”. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Od 2007 roku pracuje w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach, warsztatach oraz zjazdach medycznych, m.in. z zakresu:

 • obiektywnych badań słuchu. Kurs organizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • badań spirometrycznych. Kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumologiczne w Warszawie,
 • alergologii. Szkolenie organizowane przez Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
 • zespołowego leczenia rozszczepów wargi i podniebienia Kurs organizowany przez Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Warszawie,
 • wczesnej kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Warsztaty organizowane przez Katedrę i Klinika Audiologii i Foniatrii Akademię Medyczną w Poznaniu,
 • procedury pooperacyjnej opieki nad pacjentem implantowanym. Szkolenie organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • implantów BAHA – aspektów audiologicznych i chirurgicznych. Warsztaty organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • rehabilitacji chorych po całkowitej laryngektomii z zastosowaniem Systemu Provox Warsztaty organizowane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
 • chirurgii endoskopowej zatok. Kurs organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • chorób układu pozapiramidowego. Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
 • LSVT -Lee Silverman Voice Treatment. Warsztaty organizowane przez twórców metody w Londynie,
 • Razem przeciw bólowi. Szkolenie organizowane przez Katedrę i Zakład Opieki Paliatywnej w Toruniu,
 • Język – narząd niezastąpiony?”. Szkolenie organizowane przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie.

Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka i leczenie ambulatoryjne schorzeń z zakresu uszu, nosa, nosogardła, gardła, krtani u dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu.
 • Diagnostyka audiologiczna (w tym za pomocą obiektywnych metod elektrofizjologicznych).
 • Diagnostyka i leczenie szumów usznych.
 • Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
 • Diagnostyka oraz leczenie zaburzeń głosu i mowy u dzieci oraz dorosłych.
 • Ocena videootoskopowa i mikrootoskopowa, badania endoskopowe nosogardła, gardła, krtani.
 • Diagnostyka opóźnionego rozwoju mowy.
 • Diagnostyka i leczenie ośrodkowych zaburzeń słuchu.
 • Kwalifikacja przedoperacyjna do usunięcia trzeciego migdałka, migdałków podniebiennych, chorób uszu, krtani.
 • Diagnostyka i kwalifikacja do protezowania słuchu.
 • Kwalifikacja do diagnostyki w kierunku operacji wszczepienia implantów słuchowych.

dr Przemysław Brzuchalski - otolaryngolog, audiolog foniatra

dr n. med. Piotr Maj - otolaryngolog

Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Po stażu podyplomowym rozpoczął pracę w II Klinice Otolaryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 1979 podjął pracę w Klinice Otolaryngologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Początkowo na stanowisku asystenta, a następnie wieloletniego adiunkta. Obecnie jest Zastępcą Ordynatora Kliniki Otolaryngologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Kwalifikacje zawodowe:

W 1984 roku uzyskał II specjalizacji z zakresu otolaryngologii, a w 1994 roku obronił pracę doktorską pt. „Ocena klinicznej przydatności przeszczepu uszypułowanego płata tarczycy lub ślinianki podżuchwowej w chirurgii rekonstrukcyjnej po częściowej laryngektomii”. Praca ta została uhonorowana  wyróżnieniem  „summa cum laude”. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie kliniczne w zakresie chirurgicznego leczenia w  otorynolaryngologii, szczególnie w zakresie chirurgii onkologicznej.

Osiągnięcia naukowe:

Jest autorem  książki o charakterze encyklopedycznym ”Zespoły  chorobowe z objawami laryngologicznymi. Kompendium” (2013) oraz współautorem  4 rozdziałów w książce „Functional partial laryngectomy. Conservation Surgery for carcinoma of the larynx” (Ed W.Wigand, Berlin, 1982).

Ponadto, jest autorem oraz współautorem 38  prac naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i międzynarodowych, 28 prac ogłoszonych drukiem w fachowej literaturze krajowej i 4 w zagranicznych czasopismach recenzowanych, 13 prac przedstawionych na Zjazdach zagranicznych oraz  38 prac przedstawionych na Zjazdach krajowych.

Pełnione funkcje:

Członek Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w zakresie otorynolaryngologii, Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORL-ChGiS oraz Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Koordynator I Ogólnopolskiego  Programu w regionie zachodniopomorskim. Wiceprzewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Posiadam Certificate International Federation of Medical Students Association (IFMSA).

Wyróżnienia:

„Medal złoty za długoletnią służbę” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29.11.2012

Udział w szkoleniach zagranicznych:

 • “New opportunities In allegrgy treatment” Bruksela, Bresse (Belgia), 1996
 • “Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology” Rhodes (Grecja),
 • “Operationskurs fur funktionell-aestetische Nasenchirurgie” Greifswald (Niemcy), 1997
 • Budapeszt (Węgry), 2011

Udział w szkoleniach krajowych:

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Rehabilitacja chorych po całkowitej laryngektomii z zastosowaniem systemu Provox (Atmos Medical AB, Horby, Szwecja)”, Kielce 2006
 • Colagen Workshop”Aplication techniques for injectable collagen”, Warszawa 1995
 • “Continuing Education Program International Federation of Head and Neck Socjeties“Current Concepts in Head and Neck Surgery in Oncology”, Warszawa 2008
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice 1997
 • Konferencja Naukowo-Szkolenipowa „Rola leków przeciwhistaminowych w chorobach alergicznych i niealergicznych”, Krąg 2001
 • 1st Polish Course on Aestetic Surgery, Wrocław 1995
 • “International Course of plastic surgery”, Polanica Zdrój 1997
 • Szkolenie “Laseroterapia biostymulacyjna w medycynie”, Nałęczów 1997
 • Forum praktyków i Specjalistów ”Dobra Praktyka Kliniczna w Nawracających Infekcjach Układu Oddechowego”, Wrocław 2009
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowotwory dziedziczne-profilaktyka, diagnostyka i leczenie”, Międzyzdroje 2002
 • Kurs szkoleniowy „Chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych”, Poznań 2006
 • Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w Otolaryngologii”, Poznań 2003
 • Krajowe Forum Rynologiczne. Warszawa 2005, 2009, 2011
 • „IV Th International course In the Endoscopic Sinus Surgery”  (Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, Warszawa 2011
 • „Międzynarodowy kurs chirurgii endoskopowej w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem zatok przynosowych”, Poznań
 • Kurs „Chirurgia endoskopowa w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi”, Poznań 2009
 • ”VII Europejski Kurs Glowy i Szyi”, Poznań 2014
 • Warsztaty edukacyjne „Otoskopia w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry” 2007
 • Kurs szkoleniowy „Chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych”, Poznań 2004
 • „Chirurgia endoskopowa w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi”, Poznań 2014
 • “International Symposium  on HPV  Infection in Head and Neck Cancer”, Poznań 2014

lek. med. Izabela Kelar - specjalista otolaryngolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizuje się w zakresie otolaryngologii. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach oraz zjazdach medycznych.
Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka i leczenie schorzeń otolaryngologicznych u dzieci i dorosłych

dr n. med. Marek Malec - otolaryngolog

dr Robert Wink - otolaryngolog, foniatra

lek Sandra Świder - specjalista otolaryngolog

lek. med. Joanna Tomaszewska - w trakcie specjalizacji z otolaryngologii

lek. med. Krzysztof Sindrewicz - lek. med. w trakcie doktoratu.

mgr Małgorzata Kelm - psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, diagnosta zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek psychologia kliniczna. Ukończyła 4 letnią szkołę psychoterapii psychodynamicznej,  posiada dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego- szkolenie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego. Oferuje psychoterapię indywidualną, interwencję w kryzysie, poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży. Pomagam osobom z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, cierpiącym na depresję, mającym trudności w zawieraniu satysfakcjonujących związków.

Diagnozuje specyficzne zaburzenia uwagi słuchowej i zaburzenia rozwojowe u dzieci. Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i rehabilitacji pacjentów z centralnymi zaburzeniami słuchu, w tym przy pomocy metody audio-psycho-lingwistycznej wg Tomatisa.

Uczestniczy wraz z lekarzem audiologiem, surdologopedą, surdopedagogiem w opiece nad pacjentem z zaburzeniami słuchu i mowy, w tym rehabilitowanym w oparciu o implant ślimakowy i pacjentów z szumem usznym.

Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Przeprowadza diagnostykę i rehabilitację w zawrotach głowy. Wykonuje badanie VNG i  HIT. Specjalizuje się w usuwaniu łagodnych położeniowych zawrotów głowy (spowodowanych przemieszczeniem otolitów) i rehabilitacją przedsionkową w przypadku uszkodzenia błędników.

 

Oferta usług medycznych:

 • Badanie VNG (videonystamografia)

Badanie VNG to podstawowe badanie które powinno wykonywać się u pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Polega ono na nagrywaniu przez kamery umieszczone w goglach ruchów gałek ocznych  podczas stymulacji bodźcami:

 1. wzrokowymi (śledzenie poruszającego się obrazu),
 2. bodźcami cieplnymi (ciepłą / zimną wodą lub powietrzem podawanymi do ucha pacjenta),
 3. ruchowymi (wykonuje się określone ruchy głową i ułożenia pacjenta na kozetce).

Badanie wraz z opisem trwa około godziny. Pozwala ono zdiagnozować otolaryngologiczne przyczyny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi takie jak: uszkodzenia błędników lub łagodne położeniowe zawroty głowy, może także wskazywać na wyższe (neurologiczne) przyczyny zaburzeń.

 • Badanie VHIT – (video head impuls test)
 • Badanie cVEMP i oVEMP – Badanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych.
 • Badanie SHIFT OAE – badanie przesunięcia w fazie odpowiedzi z otoemisji pozwalające na wiarygodną i nieinwazyjną ocenę występowania wodniaka śródchłonki endolimfatycznej (np. przy chorobie Meniera).
 • Manewr repozycyjny- usuwanie położeniowych zawrotów głowy.

Opis badań- patrz zakładka Oferta Usług

mgr Agnieszka Iskra - psycholog

mgr Sylwia Buśko - fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta neurorozwojowy NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, Psychomotoryki wg Procus i Block

Studia licencjackie ukończyła na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie.Tytuł magistra fizjoterapii obroniła na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne. Odbyła staż terapeutyczny pod okiem instruktora PSTIS p. Magdaleny Okrzasy w ośrodku terapeutycznym fundacji „Okno” w Warszawie. Prelegent na Konferencji dotyczącej zaburzeń komunikacji i mowy u dzieci ” Jak pomagać dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy i z innymi trudnościami komunikacyjnymi pochodzenia centralnego”. Prelegent na wykładach „Słyszeć nie znaczy słuchać- ośrodkowe zaburzenia słuchu”. Prelegent na Konferencji dotyczącej zaburzeń komunikacji i mowy u dzieci ” Zaburzony rozwój mowy i co dalej? Terapia Psychomotoryczna wg Procus i Block jako forma wspomagania dzieci”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Wykładowca przedmiotu: „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci za pomocą metody Integracji Sensorycznej” na studiach podyplomowych. Autorka warsztatów „Integracja sensoryczna w pigułce” oraz „Niepokojące sygnały w rozwoju motorycznym oraz objawy zaburzeń integracji sensorycznej w pierwszym roku życia dziecka”.

Swoje kwalifikacje zawodowe podnosi na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach:

 • NDT Bobath
 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,
 • Integracja Sensoryczna II stopień,
 • PNF Propropreceptive Neuromuscular Facilitaion część 1 i 2,
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0.-12. miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym,
 • Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci,
 • Kinesjology Taping
 • TPM -I Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block,
 • TPM -IIA Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block w zakresie prawidłowego ruchu i masażu,
 • TPM-II B Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block z zakresu oddziaływań wychowawczych, komunikacji, postawy terapeuty, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie terapii,
 • TPM-II C Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block z zakresu problematyki zaburzeń mowy u dzieci kierowanych na terapię psychomotoryczną,
 • TPM-III i EU Sesja praktyki oraz egzamin uwierzytelniający (certyfikacyjny) na terapeutę Psychomotoryki wg Procus i Block
 • Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna wg. dr S. Masgutowej,
 • Kinezjologia Edukacyjna I i II stopień,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne I stopnia,
 • INPP Integracja odruchów pierwotnych wg dr Sally Goddard- program szkolny,
 • Terapia Ręki,
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym,
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy,
 • Stabilizacja tułowia i kończyn,
 • Techniki wyciszające jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego
 • Wprowadzenie do dynamicznych ortoz DAFO CASCADE
 • Zawodowy kurs masażu klasycznego II stopnia,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna z modułem: pierwsza pomoc dziecku i niemowlęciu,
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole,
 • Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie I,
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym II,
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci,
 • Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ” Słucham, więc potrafię”,
 • Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ” Rehabilitacja i aktywność ruchowa w pediatrii”,
 • Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ” Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego”,
 • Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa, a trudności szkolne,
 • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego),alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne u dzieci
 • Terapia ręki jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
 • Symultaniczno-Sekwncyjna Nauka Czytania Metodą Krakowską
 • INPP roczne szkolenie z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej ( w trakcie)

Prywatnie miłośniczka zwierząt, sportu, śpiewu.

mgr Julia Maj - fizjoterapeuta

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia. Pracę z dziećmi rozpoczęła jako instruktor gimnastyki prowadząc zajęcia z dziećmi od 3 miesiąca życia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk klinicznych na oddziałach neurologii, neurochirurgii oraz ortopedii dziecięcej oraz pracy w Poradni Rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje” w której prowadziła rehabilitację dzieci oraz młodzieży. Planowała oraz przeprowadzała kompleksową rehabilitację wielonarządową, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych (mpd, przepukliny oponowo- rdzeniowe, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym) oraz terapię skolioz. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc do tej pory w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych:

 • Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia-Obręcz Barkowa
 • Zintegrowane Metody Fizjoterapii – diagnostyka i terapia dysfunkcji kręgosłupa
 • Propropreceptive Neuromuscular Facilitation PNF
 • V Międzyuczelniana Konferencja Dnia Mózgu
 • Kurs masażu I i II stopnia z nowoczesną fizjoterapią oraz terapią tkanek miękkich
 • Masaż terapeutyczny- budowa mapy ciała i stymulacja propriocepcji
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, a trudności szkolne
 • Terapia psychomotoryczna jako propozycja skutecznej pomocy w nieprawidłowościach rozwojowych i komunikacyjnych o podłożu neurologicznym.

mgr Joanna Rzepkowska - surdologopeda, terapeuta metodą Psychomotoryki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia oraz podyplomowych studiów z zakresu surdologopedii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W 2008 roku w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł protetyka słuchu.
Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i warsztatach, w tym m.in. poświęconych metodzie audytywno-werbalnej z udziałem prof. Warrena Estabrooksa („Listening is I can”, Kajetany 2010, 2011, 2012, 2013), tematyce autyzmu („Ogólnopolskie Forum Autyzmu”, Poznań 2015). Skutecznie prowadzi terapię dzieci i dorosłych z niepłynnością mówienia i jąkania, w terapii wykorzystując holistyczne podejście i wiedzę zdobytą na szkoleniach u autorytetów tej dziedziny dr M.Chęćka oraz dr K.Szmburskiego. Uczestniczyła w szeregu szkoleń dotyczących terapii Metodą Krakowską: ” Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Manualne Torowanie Głosek”, „Wczesna diagnoza i terapia autyzmu”, „Trudne początki pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi”. Ponadto ukończyła kursy: „Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona I stopnia”, „Istota i terapia jąkania” , „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”, „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Marcelle Procus i Michele Block” (certyfikowany terapeuta metody), „Diagnoza i terapia dzieci chorych neurologicznie”, pierwszy stopień języka „Makaton” z zakresu alternatywnych form komunikacji,  „Emisja głosu”, „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna I stopnia” oraz „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Pediatryczna”.

Brała udział w I -szej i II edycji programu „Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych z terenów wiejskich Polski Zachodniej”.
Od 2009 roku jest pracownikiem Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, gdzie jako logopeda przeprowadza diagnozę, konstruuje plany terapii oraz przeprowadza indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne z dziećmi i dorosłymi z różnymi typami zaburzeń mowy. Uczestniczy w procesie ustawiania procesora mowy u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego. Jest inicjatorką i współorganizatorką corocznych wydarzeń z życia ZCSiM m.in. celebracji Światowego Dnia Głosu oraz obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.

 

Oferta usług medycznych:

 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych (opóźniony, zaburzony rozwój mowy)
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych
 • Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży i dorosłych chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy
 • Diagnoza i terapia niepłynności mowy i jąkania
 • Terapia w zakresie emisji, dykcji i higieny głosu
 • Terapia psychomotoryczna dzieci z zaburzeniami rozwojowymi wg Marcelle Procus i Michele Block

mgr Joanna Tracz - logopeda

mgr Ilona Mielnik - logopeda, neurologopeda

Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii oraz studia doskonalące w zakresie Neurologopedii w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej. Ukończyła również studia glottodydaktyczne i zdobyła odpowiednią wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez Bronisława Rocławskiego. W ramach poszerzania swojej wiedzy i umiejętności odbyła szkolenie na temat symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania oraz szkolenie dla terapeutów „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddart”. Swoje umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi z zespołem alkoholowym (FAS), z  dziećmi z upośledzeniem w stopniu lekkim w Centrum Opieki nad Dzieckiem. Ponadto wzięła udział w specjalistycznym szkoleniu na temat profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej wśród młodzieży -trener ART (Treningu Zastępowania Agresji),w szkoleniu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień „Dziękuje Nie”, metody i formy pracy z dzieckiem z dysleksją, posiada wiele szkoleń ułatwiających pracę z dzieckiem i jego rodziną. Prowadzi zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne (diagnoza i terapia afazji, niedokształcenie mowy o typie afazji, zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, profilaktyka logopedyczna, wczesna interwencja logopedyczna)

mgr Renata Gniewosz - pedagog, logopeda, specjalistka z zakresu emisji głosu

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek – pedagogika), studiów podyplomowych z emisji i higieny głosu na Uniwersytecie Zielonogórskim, studiów podyplomowych z logopedii w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie (praca dyplomowa nt. „Terapia zaburzeń głosu spowodowanych niewłaściwą jego emisją”); tytuł zawodowy „Muzyk wokalista śpiewu solowego” uzyskała w PSM II st. w Krakowie. Swoje doświadczenia wokalne zdobywała śpiewając w chórach: „Organum” KIK i  „Pro Musica” w Krakowie oraz „Collegium Maiorum” PS w Szczecinie. Ukończyła szkolenia z emisji głosu  m.in.: Laboratorium głosu – odkryj swój głos– Olgi Szwajgier (Warszawa 2005), „Wykorzystaj siłę swego głosu. Trening pracy głosem”- Marii Seremet (Kraków 2006).

Przez 14 lat związana ze środowiskiem akademickim (zajęcia z emisji i higieny głosu według własnych programów autorskich dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych).

Zaangażowana w profilaktykę chorób narządu głosu u nauczycieli woj. zachodniopomorskiego, uczy techniki prawidłowej emisji głosu podczas licznych kursów, warsztatów i szkoleń.

Jest autorką publikacji na temat emisji głosu oraz zagrożeń narządu głosu w pracy nauczyciela m.in.: „Zagrożenia narządu głosu w pracy zawodowej nauczyciela” [w] Edukacja Humanistyczna” , nr 1- 2/2005, Szczecin 2005; „W trosce o głos nauczyciela” [w] Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy „Refleksje” nr 3/2005; „Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji  wczesnoszkolnej”, (w): „Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej” pod red. C. Hendryka, Szczecin 2013.

Jej  pasją jest praca z ludźmi, terapia głosu, nauka prawidłowej jego emisji. Posiada kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

W Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Szczecinie pracuje od sierpnia 2014 r. jako logopeda – terapeuta głosu, prowadzi rehabilitację zaburzeń głosu.

Podnosi swoje kwalifikacje:

 • kurs „Głos jako narzędzie pracy. Problem dysfonii u osób zawodowo posługujących się głosem: przyczyny, przebieg, terapia – z punktu widzenia terapeuty – rehabilitanta mowy”, Bytom 05.2015;
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego – ukończenie Kursu Szkoleniowego „Rehabilitacja zaburzeń głosu”, ”, Łódź 03.2015 r.
 • Certyfikat Tutora – Szkoła Tutorów  Collegium Wratislaviense, 02.2015 r.
 • Warsztaty „Rehabilitacja dzieci z wadą słuchu” org. przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, Szczecin 1.02.2017 r. ;
 • Szkolenie „Coaching motywacyjny dla nauczycieli” pod kier. Piotra Ruty, Szczecin 10.12.2016 r.;
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
 • ukończenie Kursu Szkoleniowego Kurs Techniki emisji głosu”, Łódź 21.10.2016 r.;
 • Warsztaty z Techniki Alexandra pod kier. Magdaleny Kędzior, Szczecin 15-16.04.2016 oraz 4.11.2016 r.;
 • Szkolenie „Rozpoznawanie terapia mutyzmu” pod kier. prof. Z. Tarkowskiego, Poznań 23- 24.04.2016;

 

Oferta usług medycznych:

 • rehabilitacja czynnościowych zaburzeń głosu,
 • rehabilitacja głosu ze zmianami organicznymi,
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych,
 • rehabilitacja głosu:
  • po operacjach w obrębie szyi i klatki piersiowej,
  • po operacjach na tarczycę,
  • po zabiegach mikrochirurgicznych na fałdach głosowych,
  • po przewlekłych chorobach narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym
 • terapia głosu dzieci i młodzieży (chrypki dziecięce, zaburzenia mutacji), dorosłych i
  seniorów,
 • terapia zaburzeń głosu na tle psychicznym,
 • edukacja i reedukacja w zakresie emisji głosu.

 

mgr Joanna Maliszewska - logopeda

mgr Martyna Sztuk-Wrzeszcz - dyplomowany surdopedagog, audiometrysta, terapeuta metody SPPS

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz I stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika, Arteterapia, Pedagogika z przygotowaniem do pracy nauczycielskiej oraz Edukacja w Opiece Okołoporodowej.

W czasie edukacji zdobyła wiedzę z szeroko rozumianego pojęcia zdrowia – zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej, pedagogiki, surdopedagogiki, fizjoterapii, a także arteterapii.

Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki, ochrony i zarządzania w systemie ochrony zdrowia, a także podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.
Celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i warsztatach, w tym m.in.: Szkolenia dla osób aktywnie działających w systemie zdrowia publicznego, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stosowanie Fizjoterapii w foniatrii, Zaburzenia uwagi słuchowej, Terapia metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS), Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego. Ponadto uczestniczyła w kursie I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Terapii Ręki, Sensoplastyki, Terapii Neurobiologicznej czy pierwszej pomocy przedmedycznej z modułem: pierwsza pomoc dziecku i niemowlęciu.

Ukończyła Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej organizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

W Centrum Słuchu i Mowy prowadzi diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego oraz uczestniczy we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym z zaburzeniami słuchu i mowy. W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji prowadzi terapię pacjentów z niedosłuchem, po wszczepieniu implantu czy z cechami CAPD.

Organizator i wykładowca na cyklicznych wykładach dla terapeutów i pedagogów.

mgr Katarzyna Witkowska-Wypart - protetyk słuchu, technik medyczny

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego studiów magisterskich na kierunku socjologia oraz podyplomowych na kierunku pedagogika. Wiedzę w zakresie m.in. badań diagnostycznych zdobyła w Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie na kierunku technik elektroradiologii, natomiast umiejętności z zakresu protetyki słuchu uzyskała w Policealnej Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w warsztatach oraz kursach.
Brała udział w I -szej i II -giej edycji programu „Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych z terenów wiejskich Polski Zachodniej”.

Oferta usług:

 • Współpraca z lekarzem audiologiem i otolaryngologiem w zakresie opieki nad pacjentem z niedosłuchem;
 • Dobór oraz kontrola ustawień aparatów słuchowych;
 • Wykonywanie badań słuchu, w tym badań elektrofizjologicznych.

tech. Jolanta Pacanowska - protetyk słuchu, technik medyczny

Protetykę słuchu ukończyła w Szkole Audiologii przy Instytucie Patologii i Fizjologii Słuchu w Kajetanach k/Warszawy, gdzie zdobyła wszechstronną wiedzę audiologiczną teoretyczną jak i praktyczną w kierunku doboru aparatów słuchowych.

Uczestniczyła w wielu kursach prowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach oraz innych  branżowych ośrodkach, które dotyczyły badań słuchu , a w  szczególności:

 • Badań  potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR progi,
 • ABR latencje (neurodiagnostyka},
 •  badania przesiewowe noworodków oraz badań słuchu u dzieci.

Oferta usług:

 • dobór i sprzedaż aparatów słuchowych , obiektywna weryfikacja dopasowania;
 • kompleksowe badania akustyczne w tym przesiewowe badania noworodków, potencjały wywołane z pnia mózgu – ABR progi, ABR latencje (neurodiagnostyka);
 • badania słuchu u dzieci i młodzieży.

 

tech. Damian Kowalczyk - protetyk słuchu, technik medyczny

mgr Elżbieta Macharzyńska - protetyk słuchu

mgr inż. Agnieszka Konefał - koordynator filii

Beata Zabielska - technik medyczny/audiometrysta

W Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie pracuje od 2014 r, obecnie na stanowisku technika medycznego, gdzie przeprowadza badania słuchu, wykonuje inhalacje i odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi.
W 2016 r.  brała udział w edycji programu -Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych z terenów wiejskich Polski Zachodniej.

Magdalena Malik - audiometrysta, terapeuta metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)

mgr Karolina Wojciechowska - rejestratorka medyczna

Anna Piotrowska - rejestratorka medyczna

Milena Żóralska - rejestratorka medyczna

Magdalena Wolanin-Żak - rejestratorka medyczna