1.

Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych. Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej, wykorzystującej promieniowanie słoneczne, czyli odnawialne źródło energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 935 650 PLN

Dofinansowanie: 453 414,63 PLN

Okres realizacji projektu: od 1.02.2018 do 31.12.2019

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprzez wzrost wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W projekcie zaplanowano wykonanie instalacji solarnej o mocy 45,47 kW oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 139,88 kWp.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.

Tytuł projektu: Udoskonalenie innowacyjnego urządzenia oraz realizowanej za jego pomocą terapii, dedykowanej pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do zaprojektowania oraz wykonania prototypu, a w efekcie wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy ulepszonego, innowacyjnego w skali kraju, urządzenia służącego do diagnozy i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Innowacyjny produkt, w którym wykorzystane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne, będzie urządzeniem składającym się z panelu służącego do diagnostyki oraz do terapii pacjenta. Panele te będą mogły funkcjonować, jako jedna całość, bądź być wykorzystywane oddzielnie, w zależności od zaistniałego zapotrzebowania. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rynku związanych z rehabilitacją przetwarzania słuchowego.

Beneficjent: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o

Wartość projektu: 4 270 525,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 614 656,25 PLN

Okres realizacji:  01.01-2020-31.12.2022

Program operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie POIR.01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka.

3.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Beneficjent: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Wartość projektu: 397 354,23 PLN

Wartość dofinansowania: 397 354,23 PLN

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu: nadzwyczajny

4.

Tytuł projektu: Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego produktu – adaptacyjnego systemu przesiewowo-diagnostycznego Hear Box do samodzielnych badań słuchu w pomieszczeniu o różnej akustyce.
W ramach Projektu opracowane zostanie stanowisko Hear Box przeznaczone do samodzielnych badań przesiewowych słuchu, opartych o algorytmy automatycznej detekcji progu słyszenia oraz samodzielne testy do wykonania oceny zaburzeń przetwarzania słuchowego. Proces badania będzie wspomagany przez algorytmy aktywnej redukcji hałasu. Kluczową innowacją opracowaną w ramach Projektu będzie interfejs do aktywnej eliminacji hałasu tła w otoczeniu systemu do badań przesiewowych słuchu, co umożliwi szerszą dostępność do badań przesiewowych oraz wykonywanie badań w środowisku wpływającym niekorzystnie na wyniki badań, jak również wyeliminuje konieczność wykonywania badań w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. Grupę docelową Projektu będą stanowiły osoby zainteresowane wykonaniem badań słuchu, w wieku powyżej 6 r. ż. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1110/20. 

Projekt realizowany w konsorcjum

Lider projektu: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o

Konsorcjant: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Wartość projektu: 6 342 455,00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 067 301,88 PLN

Okres realizacji:  01.04-2021-31.12.2023

Program operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie POIR.01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content