1.

Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych. Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej, wykorzystującej promieniowanie słoneczne, czyli odnawialne źródło energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 935 650 PLN

Dofinansowanie: 453 414,63 PLN

Okres realizacji projektu: od 1.02.2018 do 31.12.2019

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprzez wzrost wykorzystanie energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W projekcie zaplanowano wykonanie instalacji solarnej o mocy 45,47 kW oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 139,88 kWp.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.

Tytuł projektu: Udoskonalenie innowacyjnego urządzenia oraz realizowanej za jego pomocą terapii, dedykowanej pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do zaprojektowania oraz wykonania prototypu, a w efekcie wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy ulepszonego, innowacyjnego w skali kraju, urządzenia służącego do diagnozy i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Innowacyjny produkt, w którym wykorzystane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne, będzie urządzeniem składającym się z panelu służącego do diagnostyki oraz do terapii pacjenta. Panele te będą mogły funkcjonować, jako jedna całość, bądź być wykorzystywane oddzielnie, w zależności od zaistniałego zapotrzebowania. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rynku związanych z rehabilitacją przetwarzania słuchowego.

Beneficjent: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o

Wartość projektu: 4 270 525,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 614 656,25 PLN

Okres realizacji:  01.01-2020-31.12.2022

Program operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie POIR.01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka.

3.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Beneficjent: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Wartość projektu: 397 354,23 PLN

Wartość dofinansowania: 397 354,23 PLN

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu: nadzwyczajny

4.

Tytuł projektu: Adaptacyjny system przesiewowo-diagnostyczny Hear Box

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego produktu – adaptacyjnego systemu przesiewowo-diagnostycznego Hear Box do samodzielnych badań słuchu w pomieszczeniu o różnej akustyce.
W ramach Projektu opracowane zostanie stanowisko Hear Box przeznaczone do samodzielnych badań przesiewowych słuchu, opartych o algorytmy automatycznej detekcji progu słyszenia oraz samodzielne testy do wykonania oceny zaburzeń przetwarzania słuchowego. Proces badania będzie wspomagany przez algorytmy aktywnej redukcji hałasu. Kluczową innowacją opracowaną w ramach Projektu będzie interfejs do aktywnej eliminacji hałasu tła w otoczeniu systemu do badań przesiewowych słuchu, co umożliwi szerszą dostępność do badań przesiewowych oraz wykonywanie badań w środowisku wpływającym niekorzystnie na wyniki badań, jak również wyeliminuje konieczność wykonywania badań w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. Grupę docelową Projektu będą stanowiły osoby zainteresowane wykonaniem badań słuchu, w wieku powyżej 6 r. ż. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1110/20. 

Projekt realizowany w konsorcjum

Lider projektu: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o

Konsorcjant: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Wartość projektu: 6 342 455,00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 067 301,88 PLN

Okres realizacji:  01.04-2021-31.12.2023

Program operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie POIR.01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020.

5.

Tytuł Projektu: Automatyczne wsparcie badań słuchu ABR i Audiometrii Tonalnej dzięki wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji.

Opis projektu: Projekt dotyczy automatycznego wsparcia obiektywnego badania słuchu metodą ABR (Auditory Breinstem Response), czyli słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu oraz badania Audiometrii Tonalnej (AT). W badaniu ABR, pomimo tego, że rejestracja zapisów odbywa się w sposób obiektywny, wynik jest już oparty na subiektywnej analizie specjalistów. W przypadku większości standardowo wykonywanych badań ABR wynik jest ustalany na podstawie wzrokowej analizy zapisu, dlatego poprawna ocena zapisów nie jest prosta i wymaga doświadczenia oraz gruntownej wiedzy.

Dlatego w projekcie podjęto próbę opracowania systemu automatycznej detekcji odpowiedzi ABR, które pozwoli zmniejszyć ryzyko występowania różnic w ocenie wyników a także umożliwić dostęp do specjalistycznych badań w ośrodkach, gdzie dostęp do wykwalifikowanych specjalistów jest niemożliwy bądź ograniczony. Zarejestrowane odpowiedzi zostaną poddane analizie uczenia się na podstawie danych i doskonalenia dzięki doświadczeniu czyli komentarzom i poprawkom specjalistów. Uczenie maszynowe będzie miało na celu znalezienie wzorców i korelacji w zbiorach danych zapisów potencjałów dla bodźca typu trzask oraz podejmowania najlepszych decyzji na jakim poziomie można oszacować próg fali V, charakteryzującej próg odpowiedzi. Oprócz automatycznego wsparcia oceny badania obiektywnego ABR w projekcie zaplanowano zastosowanie mechanizmu AI w subiektywnym badaniu jakim jest Audiometria Tonalna (AT). W porównaniu do badania ABR w AT otrzymany wynik jest już gotową oceną progu słyszenia na bazie której można podjąć odpowiednie metody leczniczo-terapeutyczne. Dlatego zastosowanie AI w przypadku AT będzie polegało na propozycji procesu dla mniej doświadczonych specjalistów jaki rodzaj protezy słuchowej należy zastosować przy danym niedosłuchu lub jakie leczenie powinno zostać wdrożone.          
Dodatkowo zidentyfikowano konieczność poprawy efektywności procesów wewnątrz firmy oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa i dostosowania środków przetwarzania informacji, które umożliwi moduł Cyfryzacja.

Beneficjent: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 8 967 216,76 PLN

Wartość dofinansowania: 5 985 286,06 PLN

Okres realizacji:  01.03.2024 r. – 28.02.2026 r.

Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Priorytet: Wsparcie dla przedsiębiorców

Działanie: Ścieżka SMART

Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-001/23

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content