INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO, dot. zapytania ofertowego nr 2/08/2017

21 sierpnia 2017 by administartor
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
Kajetany ul. Mokra 7
05-830 Nadarzyn
Kajetany, dnia 21.08.2017 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Dotyczy:  zapytania ofertowego nr 2/08/2017

 

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach niniejszym informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 2/08/2017 z dnia 3.08.2017 r., dotyczącego wyłonienia Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej, w ramach projektu pt.: „Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzystywaną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE).

 

W ramach procedury prowadzonej z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęły dwie oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta złożona przez:

DOTGREEN Sp.zo.o. ul. Łukaszczyka 10, 02-781 Warszawa

Z poważaniem

Łukasz Bruski

Prezes Zarządu

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content