REGULAMIN TELEKONSULTACJI
CENTRUM SŁUCHU I MOWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KAJETANACH

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument reguluje prawa i obowiązki stron umów na telefoniczne konsultacje lekarskie, zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.csim.pl.

 1. DEFINICJE
  • Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący integralną cześć Umowy;
  • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a CSiM, na mocy której CSiM będzie świadczyć Usługę; integralną częścią Umowy jest Regulamin;
  • Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem csim.pl administrowana przez CSiM, na której udostępniono narzędzia do składania zamówień na Usługi;
  • CSiM – Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy ul. Mokrej 7, 05-830 Nadarzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214306, REGON: 017194940, NIP: 5222595396;
  • Usługa – usługa medyczna polegająca na konsultacji lekarskiej odbywanej drogą telefoniczną/elektroniczną; Usługa świadczona jest przez CSiM na podstawie Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz według warunków (w tym cen, zakresu oraz innego typu cech Usługi) udostępnianych przez CSiM na Stronie Internetowej przy zawieraniu Umowy;
  • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę za pośrednictwem Strony Internetowej;
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z CSiM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Odbiorca – odbiorca Usługi;
 2. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
  • Klient może zamawiać Usługi na Stronie Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz według cen Usług i innego typu warunków wskazanych na Stronie Internetowej przy zawieraniu Umowy.
  • Płatność za zamówione Usługi dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem dostawców usług płatniczych wskazanych na Stronie Internetowej. Płatność taka dokonywana jest zgodnie z regulaminami usług płatniczych tychże dostawców.
  • Klient zobowiązany jest przekazać Odbiorcy zalecenia dotyczące przygotowania się Odbiorcy do skorzystania z Usługi zgodnie z informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej.
  • Aby skorzystać z Usługi należy:
   • umówić z CSiM konkrety termin wykonania Usługi (za pośrednictwem infolinii: tel. 666 333 222) oraz podać dane weryfikacyjne dot. Odbiorcy, tj. jego imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, dokument tożsamości w przypadku obcokrajowca, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania;
   • Odbiorca powinien być dostępny w umówionym terminie pod numerem telefonu, który został podany CSiM zgodnie z podpunktem powyżej.
  • Skorzystanie z Usługi możliwe jest jedynie jednokrotnie. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego skorzystania z Usług, należy zawrzeć kolejną Umowę.
  • W przypadku problemów z umówieniem terminu realizacji Usługi lub z samą realizacją Usługi na skutek niezależnych okoliczności (np. awarie systemów informatycznych; braki w personelu medycznym CSiM spowodowane skutkami epidemii SARS-CoV-2), Klient lub Odbiorca oraz CSiM uzgodnią nowy termin realizacji Usługi. W przypadku braku dojścia stron do porozumienia w powyższym zakresie Umowę uznaje się za rozwiązaną za porozumieniem Stron, a CSiM dokona zwrotu uiszczonych przez Klienta opłat w sposób odpowiadający sposobowi ich zapłaty, w terminie do 14 dni od momentu rozwiązania Umowy.
  • Jeżeli Odbiorcą ma być osoba małoletnia, podczas realizacji Usługi niezbędna jest obecność opiekuna prawnego tejże osoby.
  • Jeżeli przed skorzystaniem z Usługi objętej Umową zakończy się w Polsce stan epidemii wywołany SARS-CoV-2, a CSiM wezwie Odbiorcę do weryfikacji tożsamości, aby Odbiorca mógł skorzystać z Usługi niezbędna będzie weryfikacja jego tożsamości. Weryfikacja tożsamości, o której mowa powyżej, odbędzie się w miejscu normalnego świadczenia usług leczniczych przez CSiM odpowiadającemu miejscu zamieszkania Odbiorcy. W powyższej sytuacji Odbiorca będzie też uprawniony do:
   • zamiany Usługi na tę samą usługę leczniczą świadczoną standardowo w miejscu normalnego świadczenia usług leczniczych przez CSiM odpowiadającemu miejscu zamieszkania Odbiorcy albo
   • odstąpienie od Umowy w terminie 14 dniu od ustania w Polsce stanu epidemii wywołanego SARS-CoV-2; w takim przypadku CSiM dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty w terminie kolejnych 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 1. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od Umowy CSiM w terminie kolejnych 14 dni roboczych zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w taki sam sposób w jaki płatność została dokonana na rzecz CSiM.
  • Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługa nią objęta zostanie zrealizowana przed upływem terminu na odstąpienie za wyraźną zgodą Konsumenta.
 2. PROCEDURA REKLAMACYJNA
  • W przypadku, gdy zdaniem Klienta Usługa była świadczona niewłaściwie lub nie doszło do jej świadczenia na skutek okoliczności, za które odpowiada CSiM, Klient może zgłosić reklamację Usługi na adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu CSiM wskazany na Stronie Internetowej.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać aktualne dane Klienta, inne dane umożliwiające identyfikację Umowy, zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta.
  • CSiM ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klientowi (poza możliwością dochodzenia roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich organów, których celem jest ochrona praw konsumentów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej. Klient ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
  • Zapisy niniejszego pkt. 5 regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Administratorem danych osobowych Klientów i Odbiorców jest CSiM, którego dane wskazane są w pkt. 2.4. Regulaminu.
  • Dane osobowe Klientów i Odbiorców są zbierane i przetwarzane przez CSiM wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz w innych uzasadnionych celach administratora danych, aczkolwiek zawsze zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony znajdują się na Stronie Internetowej.
  • Do Umów w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
  • Regulamin obowiązuje do odwołania – CSiM zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia Usług w każdym czasie, przy zachowaniu pełni praw nabytych przez Klientów do czasu takiego odwołania.
  • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z prawami Konsumentów, to ma ono zastosowanie jedynie do Klientów niebędących Konsumentami.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content