ABM: studia z niekomercyjnych badań klinicznych

23 września 2020 by administartor
UNM_6.png

Do udziału w studiach podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” realizowanego przez Agencję Badań Medycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu im. Piastów Śląskich zakwalifikowali się członkowie zespołu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach, wśród nich m.in. dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska. Będzie to pierwsza edycja tego unikalnego kierunku studiów, na który obowiązywała ścisła rekrutacja.

Studia te dedykowane są dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych: w tym lekarzy-badaczy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników. Będą one realizowane w roku akademickim 2020/21, począwszy od października br. (dwa semestry, łącznie 180 godzin zajęć).

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu planowania i organizacji niekomercyjnych badań klinicznych. Podjęcie edukacji to również szansa na poprawę jakości i rzetelności prowadzonych badań. Planowane są dwie edycje studiów, w ramach których przeszkolonych zostanie 140 osób (70 uczestników na jedną edycję studiów).

Zajęcia (wykłady, seminaria, warsztaty) realizowane będą przez pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, pracowników Agencji Badań Medycznych oraz przez wysokiej klasy zewnętrznych ekspertów w dziedzinie badań klinicznych. Tematyka studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Więcej na temat studiów można przeczytać tutaj.

 

Lider projektu

Partnerzy projektu

 

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content