Projekt badawczo-rozwojowy: „Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej”

Centrum Słuchu i Mowy od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe, umowa o dofinansowanie numer: UDA-POIG.01.04.00-14-117/11-00.
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł projektu: „Opracowanie stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej”
Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.09.2013
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 227 200,00 zł
Dofinansowanie: 1 281 375,00 zł
Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania prototypu stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej, urządzenia do prowadzenia polimodalnego treningu słuchowego.
Powstałe urządzenie będzie innowacyjnym narzędziem służącym do prowadzenia specjalnie opracowanej terapii, która swoim zasięgiem obejmować będzie wiele zmysłów, umożliwiając oddziaływanie w bardzo wielu grupach zaburzeń.