Prof-Piotr-H-Skarzynski-1200x827.jpg
22/Sty/2021

Prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński otrzymał honorowe zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji MENA Telehealth Conference, która odbędzie się w dniach 2-3 lutego 2021r.

Konferencja skierowana jest nie tylko do krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, ale także do całego środowiska międzynarodowego zainteresowanego rozwojem i wykorzystaniem  narzędzi telemedycznych.

Prof. Piotr H. Skarżyński występuje w roli eksperta w tej dziedzinie ze względu na wieloletnie doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji schorzeń otorynolaryngologicznych nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju: w filiach zagranicznych CSIM i placówkach współpracujących na wszystkich kontynentach świata.

W czasie pandemii COVID-19 lekarze i pacjenci jeszcze bardziej docenili możliwości telemedycyny w codziennej praktyce. O tym i innych zagadnieniach podzieli się z uczestnikami Konferencji Prof. Piotr H. Skarżyński.

Dokładna informacja znajduje się na stronie www.menatelehealth.com

Zapraszamy do udziału w Konferencji. #menatelehealth


koronawirus-poradnikodc-32751799738-1200x675.jpg
21/Sty/2021

„Jeżeli poziom wyszczepialności przeciwko niektórym chorobom będzie spadał to może to spowodować ich nawrót.” – mówiła w programie „Koronawirus. Poradnik” dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska – specjalista farmacji aptecznej. Wyjaśniała również, na czym polega zastosowanie mRNA w szczepionkach przeciw COVID-19.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym materiałem


zrzut_5-1200x675.jpg
21/Sty/2021

Prof. Piotr H. Skarżyński w programie „Pytanie na śniadanie” wyjaśniał, czy jest tzw. trzeci migdał i jak należy z nim postępować.

Jak tłumaczył, powiększony trzeci migdał u dziecka nie zawsze świadczy o chorobie. Najczęściej jest sygnałem walki z patogenami, jakie próbują się dostać do organizmu dziecka. U jednego na stu małych pacjentów zdarza się jednak, że trzeci migdał jest patologicznie przerośnięty i wymaga interwencji chirurgicznej, a to w obawie o zdrowie pociech zawsze budzi wśród rodziców wielkie emocje.

„Migdałek gardłowy, czyli trzeci to ten, na końcu, którego nie widać – w przeciwieństwie do widocznych migdałków bocznych. Im więcej jest infekcji, tym migdałek robi się większy i tym samym może uciskać trąbki słuchowe.” – wyjaśniał prof. Piotr H. „Trąbka słuchowa łączy gardło z uszami. W tym momencie nawet w przypadku niewielkiej infekcji płyn, który pojawia się w uchu, nie jest w stanie się ewakuować.” – dodał.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym materiałem.


Zapytanie-ofertowe-grafika_Obszar-roboczy-1-1-1200x628.png
21/Sty/2021

Zapraszamy do składania ofert na udoskonalenie innowacyjnego urządzenia oraz realizowanej za jego pomocą terapii, dedykowanej pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Ogłoszenie nr 2021-4540-2775

Termin składania ofert

2021-01-28 16:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-20

Data ostatniej zmiany

2021-01-20

Planowany termin podpisania umowy

2021-02

 

Szczegółowe informacje

 

Osoba do kontaktu

Mirosław Przelaskowski

tel.: +48 22 4635327

e-mail: m.przelaskowski@csim.pl

 


naglowek.gif
11/Gru/2020

Zapraszamy do składania ofert na udoskonalenie innowacyjnego urządzenia oraz realizowanej za jego pomocą terapii, dedykowanej pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

 

Termin składania ofert

2021-01-12

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-10

Data ostatniej zmiany

2020-12-10

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

 

Szczegółowe informacje

 

Osoba do kontaktu

Karolina Kiełbasa

tel.: 22 46 35 374

e-mail: k.kielbasa@csim.pl

 

Informujemy, iż postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Została wybrana oferta firmy Industi Sp.z o.o. z Lublina

Cena netto 1 100 000 zł


03/Sie/2017

W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
1. Informacje ogólne
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej, która ma być zainstalowana na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Mokrej 7 w Kajetanach, gmina Nadarzyn.
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę nisko emisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE).
2. Nazwa, adres i dane teleadresowe zamawiającego
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
Kajetany ul. Mokra 7
05-830 Nadarzyn
tel. +48 224630327
sekretariat@csim.pl
3. Kod CPV (wspólny słownik zamówień)
09332000 Instalacje słoneczne
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45000000 Roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej składającej się z 28 kolektorów słonecznych posiadających aktywny system zabezpieczający przed przegrzewaniem, umieszczonych na dachu pod kątem 35° w stosunku do płaszczyzny poziomej, o łącznej mocy
45,472 kW oraz dostarczenie i montaż zbiornika na magazynowanie energii cieplnej.
 
1. Opis projektowanej instalacji solarnej
W celu wykorzystania energii słonecznej do wspomagania podgrzewania C.W.U. wykonany zostanie montaż paneli solarnych. Instalacja będzie składała się z 28 kolektorów słonecznych posiadających aktywny system zabezpieczający przed przegrzewaniem, umieszczonych na dachu pod kątem 35° w stosunku do płaszczyzny poziomej, o łącznej mocy 45,472 kW.
Ciepło uzyskane w instalacji solarnej przekazywane będzie do pojemnościowego podgrzewacza wody ciepłej o pojemności 1000 l przez wbudowaną wężownicę w zbiorniku. Zastosowanie aktywnego systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem będzie wpływało na dokładniejsze dopasowanie uzyskanej energii słonecznej w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Wspomniany system będzie ograniczał produkcję ciepła w przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury czynnika. Kolektory słoneczne muszą spełniać wymagania jakościowe norm PN-EN 12975- 1/2002 i PN-EN 12975-/2002 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN ISO 9806 oraz europejski znak jakości „Solar Keymark”.
Kolektory słoneczne płaskie o konstrukcji poziomej, łączone w układzie szeregowo – równoległym 2 baterie po 8 kolektorów i 2 baterie po 6 kolektorów.
Zbiornik
Dla tego układu zaprojektowany został podgrzewacz wody o pojemności 1000 l, który będzie znajdował się w części technicznej obiektu. W przypadku, gdy instalacja solarna nie będzie w stanie zapewnić wystarczającej ilości ciepła dla ogrzania C.W.U. to zadanie będzie przejmowała istniejąca na budynku kotłownia. Parametry techniczne podgrzewacza 1000l
 Wysokość do 2072 mm
 Średnica do 1087 mm
 
2. Zamówienie składa się z następujących etapów:
1. Dostarczenie i montaż kompletnych instalacji solarnej – 28 kolektorów o sprawności posiadających aktywny system zabezpieczający przed przegrzewaniem
2. Zapewnienie wszystkich wymaganych prawem kwalifikacji i odbiorów w związku z budową w/w instalacji solarnych
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
 
3.Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia na podstawie koncepcji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji na wykonaną usługę.
 
4. Minimalny okres gwarancji na wszystkie komponenty i roboty wynosi min. 2 lat, w tym spełnione są warunki minimalnych okresów gwarancji podane w punkcie 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
 
5. Elementy wchodzące w skład instalacji solarnej muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.
 
6. Wykonawca deklaruje że w razie awarii, Serwis i wszelkie naprawy instalacji, zostaną wykonane w okresie 48 godzin od czasu zgłoszenia awarii.
 
7. Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 
8. Zamawiający w celu oceny, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 3 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nieprzedstawienia na wniosek zamawiającego wyjaśnień, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
 
9. Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie zostały uwzględnione informacje dotyczące modelu i producenta kolektorów słonecznych, systemu montażowego, zabezpieczeń oraz kart katalogowych z parametrami technicznymi. Powyższe służy weryfikacji i ocenie przez zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń
 
10. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie oraz gwarancji na uzyskanie niezgorszych standardów emisyjnych.
Prace budowlane, muszą być wykonane w terminie do 120 dni od daty wskazanej przez Inwestora (którą determinuje data podpisania umowy o dofinansowanie). Jest to również termin zakończenia wszystkich robót.
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który spełniają następujące warunki:
1. Posiada certyfikat autoryzowanego instalatora przynajmniej jednego z producentów głównych urządzeń solarnych (kolektorów słonecznych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę oraz przedłożonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
2. Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 36 miesiącach, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia dla podmiotów gospodarczych
Ocena punktowa.
3. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie Zamówienia w terminie.
5. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji: dla kolektorów słonecznych – 5 lat, dla zbiornika na magazynowanie energii cieplnej – 2 lata. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę oraz przedłożonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
 
7. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 zostanie złożona po terminie składania ofert,
 nie będzie kompletna,
 nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji technicznej.
 
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
10. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 cena netto-80%
 maksymalny czas oczekiwania na serwis – 15%
 doświadczenie wykonawcy – 5%
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zamawiający udzieli Zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
 
11. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg określonych kryteriów oceny ofert.
2. Oferty, niespełniające któregokolwiek z wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
6. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych.
7. W związku z sytuacją opisaną w pkt.7 wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
8. Zapytanie zostało upublicznione m.in. na stronie internetowej zamawiającego.
9. Przy jednakowej punktacji kilku ofert, decydującym czynnikiem o wyborze najlepszej oferty, będzie termin realizacji zlecenia
 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.Oferta powinna zawierać, co najmniej:
 datę sporządzenia,
 nazwę i adres Oferenta,
 cenę netto i brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia,
 termin realizacji Zamówienia podany w dniach, jednocześnie zamawiający wskazuje, że odrzuci oferty o terminie dłuższym niż wskazany w pkt. 5,
 karty katalogowe i specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń,
 termin ważności oferty,
3. Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 
13. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 na adres zamawiającego w następujący sposób:
 Przesłać pocztą, kurierem na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego (liczy się data wpływu do zamawiającego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
14. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:
1. Oferta wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu Zamówienia wykonanymi przez oferenta. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi.
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
5. Wykaz wykonanych robót wraz z załącznikami (protokoły odbioru z dokumentacją zdjęciową)
6. Karty katalogowe i certyfikaty kolektorów słonecznych, zbiornika, systemu montażowego będące przedmiotem oferty w języku polskim.
Termin związania ofertą upływa po 730 dniach licząc od terminu składania ofert.
Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 18.08.2017 r. w siedzibie zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
 

9-850x340.jpg
06/Wrz/2017

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
Zaprasza na szkolenie
“Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem”
Prowadząca:
mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska – certyfikowany logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, filolog.
Na terenie SOSW prowadzi zajęcia z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organizuje wykłady i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach szkoleniowych, a także organizuje praktyki dla studentów studiów podyplomowych. Zawodowo interesuje się neurologią, psychologią i psychiatrią. Na terenie ośrodka wdraża alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dbając by każdemu dziecku dać szansę na rozwój komunikacji i mowy.
Prywatnie miłośniczka poezji pisanej i śpiewanej, biegania, gotowania i górskich wypraw.
Motto życiowe: „Gdy się ma co robić, w co wierzyć i kogo kochać jest się szczęśliwym”.Cel: Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z autyzmem.Szkolenie skierowane do:
logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów autyzmu, terapeutów zajęciowych, nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych.

Program:
1. Mowa, język, komunikacja, zaburzenia – podstawowa
terminologia.
2. Etapy rozwoju mowy (norma) – ocena mowy dziecka.
3. Autyzm – podstawowe pojęcia i definicje.
4. Triada autystyczna.
5. Rozwój mowy u osób z autyzmem.
6. Trudności diagnostyczne.
7. Specyfika terapii dzieci z autyzmem:

 • trening jedzenia
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • nietypowe wzorce zachowań
 • postępowanie w sytuacjach trudnych
 • pomoce.Metody pracy:
 • wykład/prezentacja multimedialna
 • film
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza studium przypadkuIlość uczestników ograniczonaKoszt: 350 PLNZapewniamy poczęstunek kawowy oraz materiały szkoleniowe.

  Termin:
  Początek roku 2018.
  O dokładnej dacie szkolenia poinformujemy zarejestrowanych uczestników drogą mailową.
  Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas rejestracji.
  czas trwania szkolenia – 15 godzin

  Miejsce:
  Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
  ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

  Rejestracja:
  tel. +48 792 992 260, +48 693 547 673
  e-mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl

  Organizator:
  Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
  ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

 

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content