Regulamin akcji “Grudzień miesiącem seniora – najpiękniejszy prezent jaki możesz wręczyć na święta to ten, który możesz usłyszeć.”

13 października 2023 by Katarzyna Kocot
GrudzienMiesiacemSeniora_www_czerwona_napisy_FB_IG_1920x1080-1200x675.jpg

REGULAMIN AKCJI

“Grudzień miesiącem seniora – najpiękniejszy prezent jaki możesz wręczyć na święta to ten, który możesz usłyszeć”

1. DEFINICJE

I. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

II. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,
NIP: 5222595396 i działające w imieniu placówki:

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

 

3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

IV. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja.
Adresy Placówek objętych Akcją są dostępne na stronie www.medincus.pl oraz pod numerem
telefonu +48 666 333 222.

2. CELE

Celami akcji są:
1. badanie słuchu u pacjentów w wieku senioralnym,
2. konsultacje protetyczne, w ramach których uczestnicy omawiają z protetykiem wyniki badań słuchu,
3. zwiększanie świadomości o niedosłuchu.

3. UCZESTNICY

I. Uczestnikiem akcji może być każda osoba mająca ukończone 60 lat, która wyrazi wolę uczestnictwa
w Akcji, zaakceptuje niniejszy Regulamin, w przeciągu ostatnich 36 miesięcy nie była pacjentem
Organizatora i udzieli stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do uczestnictwa w Akcji.
II. Akcja obejmuje bezpłatne badania słuchu AT oraz konsultację protetyczną, w tym zakresie
uczestnictwo jest bezpłatne.
III. Na potrzeby Akcji dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.
IV. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
ul. Mokra 7, Kajetany
05-830 Nadarzyn

4. ZASADY AKCJI

I. W Akcji biorą udział pierwszorazowi pacjenci (którzy nie byli pacjentami organizatora przez ostatnie
3 lata), mający ukończone co najmniej 60 lat.
II. Zapisy na badania i konsultacje protetyczną są obowiązkowe i odbywają się w rejestracji placówki,
bądź telefonicznie: +48 666 333 222.
III. Akcja obejmuje także badania słuchu AT i AI oraz konsultacje protetyczne zlecone przez specjalistę
w trakcie wizyty lekarskiej.
IV. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione wizyty. W przypadku
opóźnienia wynikającego z winy Uczestnika, placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.
V. Akcja trwa w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 roku.
VI. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji, właściwe jest prawo polskie.

5. REGULAMIN

I. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.


II. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie internetowej:
https://csim.pl/regulamin-akcji-grudzien-miesiacem-seniora/

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content