ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017

3 sierpnia 2017 by administartor
W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
1. Informacje ogólne
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji solarnej, która ma być zainstalowana na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Mokrej 7 w Kajetanach, gmina Nadarzyn.
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę nisko emisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE).
2. Nazwa, adres i dane teleadresowe zamawiającego
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
Kajetany ul. Mokra 7
05-830 Nadarzyn
tel. +48 224630327
sekretariat@csim.pl
3. Kod CPV (wspólny słownik zamówień)
09332000 Instalacje słoneczne
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45000000 Roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej składającej się z 28 kolektorów słonecznych posiadających aktywny system zabezpieczający przed przegrzewaniem, umieszczonych na dachu pod kątem 35° w stosunku do płaszczyzny poziomej, o łącznej mocy
45,472 kW oraz dostarczenie i montaż zbiornika na magazynowanie energii cieplnej.
 
1. Opis projektowanej instalacji solarnej
W celu wykorzystania energii słonecznej do wspomagania podgrzewania C.W.U. wykonany zostanie montaż paneli solarnych. Instalacja będzie składała się z 28 kolektorów słonecznych posiadających aktywny system zabezpieczający przed przegrzewaniem, umieszczonych na dachu pod kątem 35° w stosunku do płaszczyzny poziomej, o łącznej mocy 45,472 kW.
Ciepło uzyskane w instalacji solarnej przekazywane będzie do pojemnościowego podgrzewacza wody ciepłej o pojemności 1000 l przez wbudowaną wężownicę w zbiorniku. Zastosowanie aktywnego systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem będzie wpływało na dokładniejsze dopasowanie uzyskanej energii słonecznej w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Wspomniany system będzie ograniczał produkcję ciepła w przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury czynnika. Kolektory słoneczne muszą spełniać wymagania jakościowe norm PN-EN 12975- 1/2002 i PN-EN 12975-/2002 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN ISO 9806 oraz europejski znak jakości „Solar Keymark”.
Kolektory słoneczne płaskie o konstrukcji poziomej, łączone w układzie szeregowo – równoległym 2 baterie po 8 kolektorów i 2 baterie po 6 kolektorów.
Zbiornik
Dla tego układu zaprojektowany został podgrzewacz wody o pojemności 1000 l, który będzie znajdował się w części technicznej obiektu. W przypadku, gdy instalacja solarna nie będzie w stanie zapewnić wystarczającej ilości ciepła dla ogrzania C.W.U. to zadanie będzie przejmowała istniejąca na budynku kotłownia. Parametry techniczne podgrzewacza 1000l
 Wysokość do 2072 mm
 Średnica do 1087 mm
 
2. Zamówienie składa się z następujących etapów:
1. Dostarczenie i montaż kompletnych instalacji solarnej – 28 kolektorów o sprawności posiadających aktywny system zabezpieczający przed przegrzewaniem
2. Zapewnienie wszystkich wymaganych prawem kwalifikacji i odbiorów w związku z budową w/w instalacji solarnych
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
 
3.Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia na podstawie koncepcji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji na wykonaną usługę.
 
4. Minimalny okres gwarancji na wszystkie komponenty i roboty wynosi min. 2 lat, w tym spełnione są warunki minimalnych okresów gwarancji podane w punkcie 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
 
5. Elementy wchodzące w skład instalacji solarnej muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.
 
6. Wykonawca deklaruje że w razie awarii, Serwis i wszelkie naprawy instalacji, zostaną wykonane w okresie 48 godzin od czasu zgłoszenia awarii.
 
7. Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 
8. Zamawiający w celu oceny, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 3 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nieprzedstawienia na wniosek zamawiającego wyjaśnień, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
 
9. Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie zostały uwzględnione informacje dotyczące modelu i producenta kolektorów słonecznych, systemu montażowego, zabezpieczeń oraz kart katalogowych z parametrami technicznymi. Powyższe służy weryfikacji i ocenie przez zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń
 
10. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie oraz gwarancji na uzyskanie niezgorszych standardów emisyjnych.
Prace budowlane, muszą być wykonane w terminie do 120 dni od daty wskazanej przez Inwestora (którą determinuje data podpisania umowy o dofinansowanie). Jest to również termin zakończenia wszystkich robót.
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który spełniają następujące warunki:
1. Posiada certyfikat autoryzowanego instalatora przynajmniej jednego z producentów głównych urządzeń solarnych (kolektorów słonecznych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę oraz przedłożonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
2. Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 36 miesiącach, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia dla podmiotów gospodarczych
Ocena punktowa.
3. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie Zamówienia w terminie.
5. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji: dla kolektorów słonecznych – 5 lat, dla zbiornika na magazynowanie energii cieplnej – 2 lata. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę oraz przedłożonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
 
7. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 zostanie złożona po terminie składania ofert,
 nie będzie kompletna,
 nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji technicznej.
 
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
10. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 cena netto-80%
 maksymalny czas oczekiwania na serwis – 15%
 doświadczenie wykonawcy – 5%
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zamawiający udzieli Zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
 
11. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg określonych kryteriów oceny ofert.
2. Oferty, niespełniające któregokolwiek z wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
6. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych.
7. W związku z sytuacją opisaną w pkt.7 wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
8. Zapytanie zostało upublicznione m.in. na stronie internetowej zamawiającego.
9. Przy jednakowej punktacji kilku ofert, decydującym czynnikiem o wyborze najlepszej oferty, będzie termin realizacji zlecenia
 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.Oferta powinna zawierać, co najmniej:
 datę sporządzenia,
 nazwę i adres Oferenta,
 cenę netto i brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia,
 termin realizacji Zamówienia podany w dniach, jednocześnie zamawiający wskazuje, że odrzuci oferty o terminie dłuższym niż wskazany w pkt. 5,
 karty katalogowe i specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń,
 termin ważności oferty,
3. Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 
13. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 na adres zamawiającego w następujący sposób:
 Przesłać pocztą, kurierem na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego (liczy się data wpływu do zamawiającego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
14. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:
1. Oferta wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu Zamówienia wykonanymi przez oferenta. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi.
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
5. Wykaz wykonanych robót wraz z załącznikami (protokoły odbioru z dokumentacją zdjęciową)
6. Karty katalogowe i certyfikaty kolektorów słonecznych, zbiornika, systemu montażowego będące przedmiotem oferty w języku polskim.
Termin związania ofertą upływa po 730 dniach licząc od terminu składania ofert.
Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 18.08.2017 r. w siedzibie zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
 
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content