ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usług doradczych

Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4, Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POIG.01.04.00-28-010/09-00

Zarząd Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 projektu „Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów” (UDA-POIG.01.04.00-28-010/09-00) – przekazuje niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług doradczych:

I. W okresie do 2011-03-31:
Usługi doradcze związane z zarządzaniem realizacją zadania nr 1 w projekcie, a w szczególności organizacją współpracy pomiędzy zespołem wnioskodawcy a zespołem wykonawcy, w tym zgodnie z wybraną metodologią projektowej dokumentacji przebiegu prac.

II. W okresie do 2011-06-30:
Usługi doradcze związane z zarządzaniem realizacją zadania nr 2 w projekcie, a w szczególności organizacją współpracy pomiędzy zespołem wnioskodawcy a zespołem wykonawcy, w tym zgodnie z wybraną metodologią projektowej dokumentacji przebiegu prac.

III. W okresie do 2011-12-31:
Usługi doradcze związane z zarządzaniem realizacją zadania nr 3 w projekcie, a w szczególności organizacją współpracy pomiędzy zespołem wnioskodawcy a zespołem wykonawcy, w tym zgodnie z wybraną metodologią projektowej dokumentacji przebiegu prac.

Szczegóły zakresów prac do wykonania – możliwe do omówienia telefonicznie oraz poprzez bezpośredni wgląd osoby reprezentującej Państwa firmę do dokumentacji projektu POIG.01.04.00-28-010/09-00, która jest wyłożona w sekretariacie Zamawiającego pod adresem wskazanym powyżej.

I. Warunki składania ofert:
A. Aby oferta została uznana za ważną, należy przesłać ją w pisemnej formie na adres Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa 00-217.
B. Aby oferta została uznana za ważną, musi:
i. Zawierać cenę netto oraz podatek VAT za wykonanie przedmiotu prac
ii. Zawierać termin ważności oferty, co najmniej 30 dni.
iii. Zostać złożona w terminie do 21 stycznia 2011 r, o ile firma Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. nie ogłosi na swojej stronie internetowej zmiany tego terminu (adres: www.csim.pl )

II. Zastrzeżenia i pozostałe informacje
A. Niniejsze ogłoszenie może zawierać informacje prawnie chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub przedmiot prawa autorskiego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu w całości lub części jest zakazane.
B. Niniejsze zapytanie nie podlega Prawu Zamówień Publicznych. Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z n/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.
C. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, o ile oferta częściowa będzie zawierała informacja opisującą oferowany przedmiot prac.
D. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminów podczas postępowania.
E. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
F. Wszelkie prawa majątkowe i pokrewne zostaną przekazane Zamawiającemu, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem stron trzecich za ew. naruszenia ich własności intelektualnej.

III. Kryteria wyboru
Prosimy o przedstawienie oferty zawierającej propozycję zgodnie z w/w warunkami oraz dopasowanej do kryteriów. Kryteria wyboru wykonawcy:

  1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – wykonawcy lub osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac
  2. Zaproponowana cena