ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usług prac rozwojowych

Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4, Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POIG.01.04.00-28-010/09-00

Zarząd Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 projektu „Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów” (UDA-POIG.01.04.00-28-010/09-00) – przekazuje niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług prac rozwojowych:

I. W okresie do 2011-03-31:
Usługa zaprojektowania i wykonania prototypu mobilnego podsystemu do badań przesiewowych zmysłów oraz zaawansowanego zarządzania aktualizacjami, w tym wraz z przetestowaniem na atestowanych urządzeniach diagnostycznych.

II. W okresie do 2011-06-30:
Usługa zaprojektowania i wytworzenia prototypu rozszerzenia mobilnego podsystemu przesiewowych badan zmysłów o funkcjonalność pozwalającą na zdalne sterowanie urządzeniami do badań ABR oraz zarządzanie wynikami badań.

III. W okresie do 2011-12-31:
Usługa zaprojektowania technicznego prototypu platformy, usługa prac wytworzenia prototypowego kodu informatycznego części klienckiej platformy

Szczegóły zakresów prac do wykonania – możliwe do omówienia telefonicznie oraz poprzez bezpośredni wgląd osoby reprezentującej Państwa firmę do dokumentacji projektu POIG.01.04.00-28-010/09-00, która jest wyłożona w sekretariacie Zamawiającego pod adresem wskazanym powyżej.

I. Warunki składania ofert:
A. Aby oferta została uznana za ważną, należy przesłać ją w pisemnej formie na adres Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa 00-217. Należy załączyć kserokopię KRS lub wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej, oraz oferta powinna zostać podpisana i opieczętowana przez upoważnioną osobę. Oferta powinna ponadto zawierać identyfikację handlową oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
B. Aby oferta została uznana za ważną, musi:
i. Zawierać cenę netto oraz podatek VAT za wykonanie przedmiotu prac
ii. Zawierać termin ważności oferty do 31 marca 2011 r.
iii. Zawierać propozycję terminu płatności w formie przelewu
iv. Zostać złożona w terminie do 21 stycznia 2011 r, o ile firma Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. nie ogłosi na swojej stronie internetowej zmiany tego terminu (adres: www.csim.pl )

II. Zastrzeżenia i pozostałe informacje
A. Niniejsze ogłoszenie może zawierać informacje prawnie chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub przedmiot prawa autorskiego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu w całości lub części jest zakazane.
B. Niniejsze zapytanie nie podlega Prawu Zamówień Publicznych. Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z n/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.
C. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, o ile oferta częściowa będzie zawierała informacja opisującą oferowany przedmiot prac.
D. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminów podczas postępowania.
E. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
F. Wszelkie prawa majątkowe i pokrewne zostaną przekazane Zamawiającemu, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem stron trzecich za ew. naruszenia ich własności intelektualnej.

III. Kryteria wyboru
Prosimy o przedstawienie oferty zawierającej propozycję zgodnie z w/w warunkami oraz dopasowanej do kryteriów. Kryteria wyboru wykonawcy:

  1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – wykonawcy lub osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac
  2. Zaproponowana cena
  3. Sposób realizacji prac oraz gwarancja na wykonane usługi