Psycholog – czym się zajmujeDiagnostyka i leczeniePlacówki, w których możesz skorzystać z usługi

Opieka psychologiczna dla pacjentów z zaburzeniami słuchu i mowy

Konsultacja psychologiczna to uzupełnienie wizyty lekarskiej. Część problemów związanych z zaburzeniami słuchu i mowy ma podłoże psychologiczne, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Centrum Słuchu i Mowy wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów przygotowało ofertę usług obejmujących wszechstronną opiekę psychologiczną.

Oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i osób dorosłych:

 • konsultacje dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami słuchu i mowy,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest pomoc dzieciom z zaburzeniami komunikacji, w tym z zaburzeniami słuchu i mowy. Mamy doświadczenie w diagnozie i terapii trudności w komunikacji o różnej etiologii – ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka, całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeniami komunikacji o podłożu emocjonalnym (lęk społeczny, mutyzm selektywny), specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych (trudności z nauką czytania i pisania oraz arytmetyką), z upośledzeniem umysłowym.

Pomagamy też dzieciom i młodzieży z innymi zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi, w tym:

 • dzieciom i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz ich rodzinom,
 • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania,
 • z zaburzeniami tikowymi,
 • z zaburzeniami nastroju (depresja),
 • z zaburzeniami lękowymi oraz innymi zaburzeniami emocjonalnymi.

Diagnoza i rehabilitacja

 • Prowadzimy diagnozę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności: diagnozę zaburzeń rozwoju u dzieci niedosłyszących (zaburzeń rozwoju psychoruchowego, dysharmonii w rozwoju funkcji poznawczych, zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego), diagnozę i terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.
 • Diagnozujemy i rehabilitujemy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (Test Obserwacji Klinicznej oraz Testy Południowo-kalifornijskie), mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy) i głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko), nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami zachowania, koncentracji, uwagi (w tym uwagi słuchowej) , hiperaktywnością, specyficznymi trudnościami szkolnymi, dysleksją, wspomagamy walkę ze stresem.
 • Oferujemy pełne badanie gotowości szkolnej (intelekt + funkcje poznawcze); diagnozę psychologiczną małego dziecka (do 3 r.ż.); diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną.
 • Diagnozujemy u dzieci poziom umysłowy, sprawność analizatorów, osobowość, sferę emocjonalno-motoryczną.
 • Określamy profil lateralizacji (asymetrii czynnościowej prawej i lewej strony ciała ludzkiego) – w tym słuchowej, oraz prowadzimy terapię ich zaburzeń.
 • Zajmujemy się terapią psychogennych zaburzeń słuchu i mowy.
 • Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym (także ich rodzinom) korzystającym z implantów ślimakowych, aparatów słuchowych, osobom z szumami usznymi.
 • Udzielamy porad z zakresu orientacji i aktywizacji zawodowej osób z niedosłuchem.
 • Bierzemy udział w dopasowaniu systemu implantu ślimakowego – telerehabilitacja.
 • Prowadzimy terapię psychomotoryczną.
 • Prowadzimy indywidualną terapię funkcji poznawczych dzieci i młodzieży.
 • Realizujemy psychoterapię grupową dzieci i młodzieży (treningi umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, trening radzenia sobie ze stresem).
 • Prowadzimy warsztaty rodzicielskie (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD).


W wybranych placówkach wykonujemy badania testowe:

 • Test Stosunków Szkolnych,
 • Testy uwagi,
 • Bezsłowne testy inteligencji dla dzieci,
 • Testy stosunków rodzinnych.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content