Regulamin akcji: VOUCHER “ZDROWIE W PREZENCIE”

12 stycznia 2024 by Katarzyna Kocot
VoucheryPrezentowe_LCD-1200x675.jpg

REGULAMIN AKCJI

Regulamin akcji: VOUCHER o wskazanej wartości w ramach akcji “ZDROWIE W PREZENCIE”.

1. DEFINICJE

I. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

II. Organizator – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS Sp. z o.o., ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany,
NIP: 5222595396 i działające w imieniu placówki:

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Mazowieckie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Kaszubskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

III. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

IV. Placówka objęta Akcją – placówka Organizatora, w której prowadzona jest Akcja.
Adresy Placówek objętych Akcją są dostępne na stronie www.medincus.pl oraz pod numerem
telefonu +48 666 333 222.

2. CELE

Celami akcji są:
1. promocja dbania o zdrowie osób w każdym wieku,

2. zwiększanie świadomości o niedosłuchu,

3. zachęcenie bliskich pacjentów  do badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich.

3. UCZESTNICY

I. Uczestnikiem akcji może być każda osoba mająca ukończone 18 lat, która wyrazi wolę uczestnictwa
w Akcji i akceptuje niniejszy Regulamin.

II. Na potrzeby Akcji dane Użytkowników są zbierane i przetwarzane.

III. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. ZASADY AKCJI

I. Uczestnikiem akcji może być każda osoba mająca ukończone 18 lat.

II. Akcja obejmuje voucher o wskazanej wartości na usługi, konsultacje lekarskie, protetyczne i badania słuchu w dowolnej placówce Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Polsce.

III. Voucher nie obejmuje zakupów produktów oferowanych przez placówkę (aparatów słuchowych, baterii itp.)

IV. W przypadku chęci realizacji vouchera na usługi przekraczające jego wartość (100, 200 lub 300 złotych), pacjent zobowiązany jest do pokrycia różnicy.

V. Realizacja vouchera możliwa jest po wcześniejszych zapisach, które są obowiązkowe i odbywają się w rejestracji placówki, bądź telefonicznie: +48 666 333 222.
VI. Voucher nie podlega wymianie na inne formy płatności.
VII. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione wizyty. W przypadku
opóźnienia wynikającego z winy Uczestnika, placówka zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.

VIII. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji vouchera w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

IX. Dla wszystkich zdarzeń prawnych powstałych w związku lub w wyniku Akcji, właściwe jest prawo polskie.

5. REGULAMIN

I. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.
Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.medincus.pl.


II. Treść Regulaminu jest dostępna w Placówkach objętych Akcją oraz na stronie internetowej:
https://csim.pl/regulamin-akcji-voucher-na-dzien-babci-i-dziadka

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content