Szkolenie „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej” w Zachodniopomorskim CSIM MEDINCUS

11 lipca 2017 by administartor
7-850x340.jpg

Zapraszamy na szkolenie:
„Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”

Prowadząca:
prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
e-mail: danuta@pluta-wojciechowska.eu
Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska jest pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
Uniwersytetu Śląskiego, a także czynnym logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Doktorat obroniła w 2003 roku na podstawie rozprawy „Realizacja polskich fonemów spółgłoskowych ze względu na miejsce artykulacji u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia
pierwotnego i/lub wtórnego z perspektywy teorii prototypów”, a habilitację na podstawie książki „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i
podniebienia” w 2012 roku.
Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych
przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii.
Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

Program:
1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
2. Mity na temat dyslalii.
3. Fonem, a głoska.
4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych, a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
• Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
• Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
• Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowoeksperymentalnej.
8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
• Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu
skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
• Procedura, a metoda i strategia.
• Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
• Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
• Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
• Konstruowanie przedpola artykulacji.
• Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
• Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja
ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
• Ćwiczenia praktyczne.
• Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w przypadku
• Ćwiczenia praktyczne: terapia (sekwencja głosek, metody wywoływania głosek, rama wywoływania głosek)
w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej,
rotacyzmu, rozszczepu itd.
• Aktywizacja głoski w większej strukturze.
• Polaryzacja głoski.
• Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.
Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

Ilość uczestników ograniczona

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu to 600,00 PLN

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.

Termin:
7-8.04.2018 r., (18 godz. dydaktycznych)
I dzień godz. 14:00-20:00
II dzień godz. 8:00-16:00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Rejestracja:
tel. +48 91 455 33 00, e-mail: szkolenia.szczecin@medincus.pl
Organizator:
Instytut Narządów Zmysłów

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content