SPPSModuł PsychologicznyDiagnozaTerapiaJak to działaNagrodyPublikacjePlacówki

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego to nowa terapia i łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Zalety terapii SPPS-S:

 • przyjazna pacjentom, w szczególności tym najmłodszym, zachęcają do ćwiczeń i do współpracy z terapeutą lub inną osobą prowadzącą terapię,
 • posiada funkcjonalności, które wspierają rehabilitację,
 • wysoce mobilna, pozwalająca na dotarcie z terapią do potrzebujących pacjentów w całej Polsce (mobilne urządzenie ma zastosowanie np.: na wsi lub w regionach, w których jest znacząco utrudniony dostęp do obecnych stacjonarnie prowadzonych rozwiązań oddziaływań terapeutycznych),
 • stwarza możliwość ukierunkowanej terapii, w tym w niektórych przypadkach bez konieczności obecności lekarza – zgodnie z najnowszymi trendami telemedycznymi,
 • umożliwia jak najszybsze diagnozowanie występujących zaburzeń i wczesne wdrożenie leczenia, co ma bezpośrednie przełożenie na sukces terapii,
 • dedykowana poradniom psychologiczno-pedagogicznym, szkołom (masowym, integracyjnym, specjalnym), poradniom i gabinetom logopedycznym oraz innym placówkom i przychodniom rehabilitacyjnym zajmującym się wspomaganiem rozwoju zmysłów,
 • zestaw wytworzony przy użyciu technologii przyjaznych środowisku m.in.: poprzez zmniejszoną energochłonność urządzenia, która również będzie bezpośrednio odczuwalna przez pacjentów,
 • wpływa pośrednio na pozytywną świadomość osoby badanej (niepostrzeganie siebie w kontekście wad, ale zrozumienie swej indywidualności).

Programy zastosowane w SPPS-S opracowane zostały dla pacjentów wykazujących trudności w przetwarzaniu słuchowym współistniejącym z następującymi trudnościami:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dyslalią,
 • trudnościami w koncentracji uwagi,
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • jąkaniem,
 • zaburzeniami głosu.

Pobierz ulotkę:

Terapia psychologiczna i trening funkcji słuchowych

Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Słuch

Słuch to główny zmysł stymulowany
w SPPS-S. Metoda bazuje na usprawnianiu
i integrowaniu percepcji słuchowej
z innymi zmysłami.

Wzrok

Wzrok jest jednym z dodatkowo stymulowanych zmysłów w metodzie SPPS-S. Percepcja wzrokowa umożliwia, podobnie jak słuch, poznawanie rzeczywistości. Rozwijanie koordynacji oraz integracji z innymi zmysłami umożliwiają ćwiczenia na multimedialnym panelu-iPadzie.

Dotyk

Dotyk to kolejny ze stymulowanych zmysłów w SPPS-S. Wykorzystanie tego zmysłu w opracowanych ćwiczeniach dopełnia polisensoryczne oddziaływanie w opracowanej metodzie.

 

ospps1

TERAPIA SPPS-S 

Terapia prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego do prowadzenia wielozmysłowej terapii.
W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym trening słuchowy przeprowadzony na urządzeniu bogaty jest w szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu modyfikacji dźwięku m.in.: filtracja różnego typu (w tym tzw. filtracja fonetyczna), separacja drogi powietrznej i kostnej, a także zmiany natężenia i czasu trwania dźwięku.

Wpływ na skuteczność terapii wynika z podziału na stymulowanie percepcji słuchowej, w zakresie różnych funkcji słuchowych, jak również rozwijanie słuchowej uwagi dowolnej, szczególnie w zakresie percepcji i ekspresji głosu i mowy. Istotne jest również stymulowanie integracji słuchowo-wzrokowo- ruchowej poprzez aktywne ćwiczenia.

Trójpoziomowe stopniowanie natężenia terapii umożliwia przeprowadzenie od 15 do 90 treningów (z możliwością ich zwiększenia w przypadku braku powodzenia). Przejście na kolejny poziom terapii zależne jest od wyników diagnozy i umiejętności przetwarzania słuchowego u pacjenta.

Zestaw SPPS-S

Zestaw SPPS-S jest mały, poręczny a przez to wygodny w użyciu. Nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami, zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeń terapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

ospps2

Zobacz, jak to działa:

część I

Producent:
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
ul. Mokra 7, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 463 53 27
fax +48 22 463 55 96

część II

Dystrybucja w Polsce:
GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
tel. +48 089 651-06-80
biuro@gnp.com.plwww.gnp.com.pl

   

Emocje kierują naszym życiem. Niewłaściwa interpretacja emocjonalna komunikatu werbalnego – nadanie błędnego emocjonalnego znaczenia temu co słyszymy decyduje o tym, jaką emocję ten komunikat w nas wzbudzi, a tym samym, jakie działania podejmiemy. Można zatem dobrze słyszeć, ale czasami niewłaściwie interpretować pod względem emocjonalnym docierające do nas informacje. Jest to jeden z aspektów zaburzeń przetwarzania słuchowego. Taka niewłaściwa interpretacja jest nie tylko źródłem nieporozumień – rodzi o wiele większe problemy przede wszystkim w relacjach społecznych, ale też dla samej jednostki mającej takie trudności jest źródłem narastającej frustracji – nie rozumiem innych – inni mnie nie potrafią zrozumieć. Powoduje to w konsekwencji nasilające się z czasem trudne zachowania, takie jak wybuchy agresji, narastający lęk, a czasami prowadzić może do różnego rodzaju zaburzeń na tle psychologicznym – zaburzeń lękowych, depresji.

Terapia SPPS-S to nowa metoda wsparcia dla pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Innowacyjne w tej metodzie jest to, że dodatkowym elementem treningu jest trening psychologiczny – pomijany w innych obecnie proponowanych treningach słuchowych. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym. Przede wszystkim daje możliwość korekty zachowań będących wtórnym efektem zaburzeń słuchowych.

Terapia psychologiczna oparta jest na podstawach teoretycznych terapii CBT. Punktem wyjścia jest założenie, że trudne (niepożądane, destrukcyjne) zachowania wynikają z niewłaściwej oceny sytuacji i brak umiejętności akceptowanego reagowania na emocje, których doświadczamy. Terapia CBT jest więc poniekąd pracą nad wzmacnianiem samoświadomości, poprawą samorozumienia i samokontroli. Umiejętność samoświadomości (emocji, uczuć i myśli) oraz stosowanie samokontroli (kontrola myśli, emocji i podejmowanych działań) wpływa na zmianę zachowań, a to z kolei poprawia relacje z innymi uczestnikami sytuacji społecznych – poprawia jakość i ilość kontaktów społecznych (relacji), samoocenę (siebie w kontekście społecznym), a tym samym poprawia samopoczucie i wpływa na jakość życia dziecka, zapobiegając psychopatologii lub ją minimalizując.

Początek terapii to praca nad odczuciami emocjonalnymi – emocjami. Podczas tego etapu uczymy się rozpoznawania emocji u siebie oraz u innych osób, identyfikowania symptomów emocji płynących z ciała, identyfikowania sytuacji wywołujących określone emocje oraz rozpoznawania myśli z taką sytuacją związanych.

I etap terapii – praca nad emocjami oparta została na teorii amerykańskiego psychologa Roberta Plutchika, który zaproponował podział emocji na osiem podstawowych – zwanych też pierwotnymi. Emocje te są wg. autora ewolucyjnie naturalnie rozwinięte u każdego zwierzęcia oraz u człowieka. Są one wrodzone i bezpośrednio odnoszą się do zachowań adaptacyjnych, które mają na celu pomoc w przetrwaniu. Z nich wynikają wszystkie inne emocje. Możemy bowiem przeżywać mieszaninę pierwotnych emocji. Mieszanie emocji polega na łączeniu poszczególnych emocji w jedność, tworząc bardziej złożone emocje. Łączenie emocji doprowadza do stworzenia kombinacji, odpowiedzialnych za konkretne przeżycia. Trójwymiarowy diagram Plutchika opisuje relacje między różnymi emocjami, analogicznymi do kolorów na kole. Wymiar pionowy reprezentuje intensywność, a koło poziome reprezentuje stopień podobieństwa. Emocje przeciwległe na kole są emocjami przeciwnymi.

II etap terapii – przy pomocy SPPS-a przechodzimy do nauki kontroli swoich myśli – poznajemy błędy w myśleniu, uczymy się identyfikować myśli i zmieniać je na bardziej konstruktywne.

III etap terapii – uczymy się kontroli zachowań w sytuacjach społecznych (wywołujących emocje) – nauka technik panowania nad emocjami (w sensie behawioralnym – nad zachowaniami związanymi z daną emocją), konstruktywnej komunikacji oraz identyfikowania i rozwiązywania problemów (trudności). Nauka rozwiązywania problemów – trudności (radzenie sobie w sytuacjach wywołujących nieprzyjemne emocje) zawiera elementy – techniki zaczerpnięte z terapii CBT, RTZ, oraz Pensylwańskiego Programu Zapobiegania Depresji M. E. P. Seligmana.

Diagnoza w terapii SPPS-S prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę, który uzyskał certyfikat z prowadzenia terapii SPPS-S.

Terapeuta po pierwszym spotkaniu i wywiadzie wstępnym kwalifikuje pacjenta do określonej grupy dla której opracowane zostały zestawy testów diagnostycznych.

Po przeprowadzeniu diagnozy (ilość spotkań oraz czas potrzebny na diagnozę określa terapeuta indywidualnie dla każdego pacjenta), dane dzięki niej uzyskane wprowadzane zostają do Panelu SPPS-S, którego zadaniem jest ich weryfikacja oraz jeśli pacjent tego wymaga zaprogramowanie odpowiedniego, indywidualnie dobranego treningu terapii SPPS-S.

Panel SPPS-S to narzędzie, które dzięki specjalnie opracowanym algorytmom, na które nakłada na siebie szereg czynników między innymi takich jak: wiek, zgłaszane trudności oraz dane z diagnozy pacjenta, w automatyzowany sposób dobiera program najbardziej odpowiadający potrzebom dziecka.

Diagnoza centralnych procesów przetwarzania słuchowego za pomocą ściśle określonych służących do tego testów, ma miejsce przed każdym kolejnym poziomem terapii.  Po analizie uzyskanych przez pacjenta wyników Panel SPPS-S programuje kolejny poziom terapii.

Etapy terapii

Terapia za pomocą SPPS-S składa się z kilku etapów. Terapeuta po wykonaniu określonej diagnostyki wprowadza wszystkie uzyskane wyniki do Panelu SPPS-S. Następnie programuje zestaw za pomocą którego pacjent będzie odbywać będzie terapię.

Terapia realizowana jest za pomocą zestawu SPPS-S w którego skład wchodzą: słuchawki na przewodnictwo powietrzne oraz kostne z wbudowanym mikrofonem, przystawka  SPPS-S modyfikująca wykorzystywane w terapii dźwięki oraz iPad przeznaczony do multimedialnych oraz psychoedukacyjnych gier.

Ile trwają i na czym polegają zajęcia?

Czas terapii to zazwyczaj 3 poziomy, każdy trwający 5 lub 15 dni. Pomiędzy poziomami ma miejsce przerwa trwająca
od 4 do 6 tygodni. W ciągu każdego dnia terapii zajęcia trwają od ok. 2 do max. 3 godzin dziennie i składają się z 3 części:

Część 1. Bierny odsłuch specjalnie zmodyfikowanych za pomocą przystawki SPPS-S dźwięków

W trakcie tej części terapii dzieci mogą się swobodnie bawić (np. układać puzzle, klocki), rysować, malować, wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne.

Część 2. Relaksacja.

Relaksacja to czas na odprężenie i próbę wejścia dziecka w różnego rodzaju techniki relaksacyjne.

Część 3. Gry multimedialne oraz psychoedukacyjne.

W tej części terapii wykorzystywany jest iPad, na którym dzieci mają za zadanie grać w specjalnie opracowane gry terapeutyczne.

Dodatkowo: ewentualna praca z mikrofonem w czasie 3 poziomu terapii.

Na ostatnim 3 poziomie terapii SPPS-S, w jej pierwszej części, mają aktywne fazy podczas których wykorzystują wbudowany w słuchawki mikrofon.

Terapia SPPS-S dostępna jest w dwóch formach:

 • stacjonarnej,
 • zdalnej.

Terapię SPPS-S można odbywać w placówce terapeutycznej lub w domu pacjenta. Wybór formy terapii zależy od możliwości pacjenta, jego indywidualnych potrzeb, aż po aspekt ekonomiczno-organizacyjny – pacjenci wypożyczający sprzęt do domu nie muszą codziennie przyjeżdżać na zajęcia do ośrodka.

SPPS-S W FORMIE ZDALNEJ – terapia przeprowadzana może być m.in. w domu pacjenta. Rodzice/opiekunowie dziecka zostają przeszkoleni przez terapeutę jak pracować w domu z SPPS-S.

Zalety prowadzenia SPPS-S w formie zdalnej:

 • brak konieczności przyjeżdżania na terapię do ośrodka,
 • zmniejszenie kosztów związanych z korzystaniem z terapii,
 • elastyczne godziny prowadzenia terapii SPPS-S,
 • komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta.
SPPS-terapia

SPPS-S W FORMIE STACJONARNEJ – przeprowadzana może być w ośrodku do którego pacjenci przyjeżdżają na codzienne zajęcia.

Zalety prowadzenia SPPS-S w formie stacjonarnej:

 • kontakt z rówieśnikami (możliwość prowadzenia terapii SPPS-S w formie grupowej),
 • możliwość codziennego, osobistego kontaktu z terapeutą,
 • większe poczucie kontroli oraz pewności wykonania wszystkich elementów terapii (czasem niektórym rodzicom ciężko jest
  w domu zachęcić dziecko do odbycia treningów, a gdy przyjeżdżają do ośrodka na zajęcia, dzieci często nie protestują).
SPPS-terapia2

SPPS-S to zestaw zawierający wiele innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań. Już na etapie diagnozy, która przekłada się na programowanie terapii wprowadzone zostały nowatorskie rozwiązania. Po wprowadzeniu danych pacjenta, wyników jego badań i testów, urządzenie – według ściśle wcześniej opracowanych algorytmów – dopasowuje najodpowiedniejszy dla pacjenta program terapii. Program modyfikowany jest pod względem trudności wykazywanych przez pacjentów oraz ich wieku. Modyfikacje dotyczą zarówno materiału dźwiękowego jak i ćwiczeń wykonywanych na multimedialnym panelu.

Trening dotyczy przede wszystkim percepcji słuchowej i przebiega fazowo. Każda faza treningu jest oddzielona przerwą na utrwalenie się ćwiczonej umiejętności. Każda kolejna faza angażuje również więcej zmysłów i poszerza zakres integracji percepcyjno-motorycznej.

Opracowane urządzenie na bieżąco kontroluje postępy w terapii w poszczególnych fazach. W zależności od postępów lub ich braku, zaimplementowany w urządzeniu program terapii może być stale modyfikowany.

Dołączony do zestawu panel multimedialny wykorzystywany jest w aktywnych częściach prowadzonej terapii. Specjaliści z różnych dyscyplin nauki opracowali ponad 70 gier, które angażują różne ludzkie zmysły, ich integrację oraz koordynację. Zakres gier stymulujących integrację percepcyjno-motoryczną będzie poszerzany. Atrakcyjna forma gier i zastosowane w nich nowoczesne technologie – powodują, że granie staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Terapeuta

Terapeuta SPPS-S to osoba posiadająca specjalistyczne przeszkolenie z metody SPPS-S potwierdzone certyfikatem. Zadaniem terapeuty SPPS-S jest przeprowadzenie diagnozy pacjenta, zaprogramowanie terapii za pomocą Panelu SPPS oraz prowadzenie terapii lub jej koordynacja jeśli prowadzona jest poza specjalistycznym ośrodkiem.

Panel SPPS

Jest to platforma służąca programowaniu terapii SPPS-S.

Zestaw SPPS-S

Słuchawki z mikrofonem, przystawka oraz iPad.

Pacjent Dom

Terapię SPPS-S można odbywać w domu.

Pacjent Ośrodek

Terapię SPPS-S można odbywać w ośrodku.

ZŁOTY MEDAL, INNOVERSE EXPO 2022

Złoty Skalpel 2019

Polski Produkt Przyszłości

Godło Promocyjne Teraz Polska

Polska branża medyczna coraz bardziej innowacyjna. W tegorocznej, 28. edycji konkursu “Teraz Polska” Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało nagrodzone za opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego.

Zobacz więcej

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS z godłem ‚Teraz Polska’

Laureaci XXVIII edycji konkursu „Teraz Polska”

Godło „Teraz Polska” dla Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej

Kapituła XVII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości wyróżniła Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS) opracowany przez Centrum Słuchu i Mowy nagrodą główną w kategorii przedsiębiorcy

SPPS Polskim Produktem Przyszłości

Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej nagrodzony w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Nagrodzono Polskie Produkty Przyszłości

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content