Oferta usług – Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otolaryngologia

153_mŚwiadczenia z zakresu otolaryngologii udzielane są przez lek. med. Dorotę Szuber, dr n. med. Leszka Kłębukowskiego i lek. med. Katarzynę Augustyn. W ofercie Centrum znajdują się prywatne konsultacje i wizyty kontrolne. Porady wykonywane są przy użyciu zautomatyzowanego unitu laryngologicznego (komputerowa rejestracja obrazu i dźwięku)z możliwością płukania migdałków podniebiennych, a także endoskopu (wideolaryngoskopia, nasofiberoskopia, wideostroboskopia)*.

 

 

 

 

*) przygotowanie do badań:

 • badanie trzeciego migdałka (fiberoskopia nosogardła) – dziecko powinno być: bez kataru, 2 tyg. po zakończonej infekcji, 2-3 godz. bez jedzenia i picia.
 • badanie krtani dziecka – dziecko powinno być zdrowe, 3 godz. bez jedzenia i picia, poćwiczyć wysuwanie języka.

Audiologia i foniatria

154_mŚwiadczenia z zakresu audiologii i foniatrii udzielane są przez lek. med. Dorotę Szuber i lek. med. Katarzynę Augustyn. Porady wykonywane są przy użyciu zautomatyzowanego unitu laryngologicznego (komputerowa rejestracja obrazu) oraz endoskopu (wideolaryngoskopia, nasofiberoskopia, wideostroboskopia)*. Podczas konsultacji prowadzone są: diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych, diagnostyka niedosłuchu u dzieci i dorosłych, diagnostyka szumów usznych oraz rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych. W ramach wizyty możliwe jest także wykonanie próby wysiłkowej głosu oraz badań słuchu, m.in.: audiometrii tonalnej, impedancyjnej, słownej, nadprogowej, otoemisji akustycznej, potencjałów wywołanych z pnia mózgu.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

 

*) przygotowanie do badań:

 • badanie trzeciego migdałka (fiberoskopia nosogardła) – dziecko powinno być: bez kataru, 2 tyg. po zakończonej infekcji, 2-3 godz. bez jedzenia i picia.
 • badanie krtani dziecka – dziecko powinno być zdrowe, 3 godz. bez jedzenia i picia, poćwiczyć wysuwanie języka.

Logopedia

155_mŚwiadczenia z zakresu logopedii udzielane są przez: mgr Monikę Ossolińską (logopeda, surdologopeda, neurologopeda), mgr Monikę Figiel (logopeda, surdologopeda) oraz mgr Barbarę Szpirak-Dec (logopeda, neurologopeda). W ofercie Centrum znajdują się zarówno konsultacje i terapie prywatne jak i w ramach umowy z NFZ. Za pomocą terapii logopedycznych korygowane są różne zaburzenia m.in.: rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu obwodowego i centralnego, opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia, dysleksja, afazja, dyzartria, jąkanie.

Psychologia

156_mW ofercie Centrum znajdują się konsultacje i terapie prywatne. W ramach wizyt prowadzone są: diagnoza, terapia oraz poradnictwo dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu, emocjonalnymi, lękowymi, funkcjonowania społecznego oraz psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna.

Protetyka słuchu

157_mŚwiadczenia z zakresu protetyki słuchu udzielane są przez mgr Małgorzatę Ligęza-Ferenc (protetyk słuchu). W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. W Centrum dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Rehabilitacja

 • 158_mrehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy;
 • rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych;
 • rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad pacjentami po wszczepieniu implantu słuchowego [lekarska, logopedyczna, psychologiczna, zdalne programowanie procesorów mowy systemów implantów ślimakowych (telefitting)];
 • rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego z wykorzystaniem terapii Tomatisa i Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS);
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych;
 • nauka głosu i mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani;
 • rehabilitacja przedsionkowa w przypadku obwodowych uszkodzeń narządu równowagi.

Fizykoterapia

159_mŚwiadczenia z zakresu fizykoterapii zatok, krtani, ucha i kręgosłupa szyjnego oraz inhalacji górnych dróg oddechowych. Świadczenia te wykonywane są odpłatnie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in.: inhalator nadciśnieniowy AMSA, inhalator ultradźwiękowy, lampa sollux, laser, jonoforezy.

Metoda Tomatisa i Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)

160_mŚwiadczenia z zakresu terapii metodą Tomatisa udzielane są przez:mgr Monikę Ossolińską (logopeda, surdologopeda, neurologopeda). W ofercie Centrum znajdują się zarówno badania wstępne, okresowe, jak i sama terapia metodą Tomatisa i Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej SPPS-S świadczone odpłatnie lub w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy. Najczęstsze zastosowania metody Tomatisa/SPPS-S to: centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD), zaburzenia mowy, głosu, dysleksja, trudności szkolne, zaburzenia koncentracji, stres.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

56_mSymultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® jako forma rehabilitacji dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

Proponujemy naukę czytania sylabami jako wiodące wsparcie rozwoju językowego we wczesnej rehabilitacji dzieci z różnym stopniem ubytku słuchu, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz w terapii logopedycznej pacjentów z orzeczeniem o dysleksji, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy.

Dziecko, które ma trudności z nabywaniem systemu językowego drogą słuchową, uczy się języka macierzystego od słowa przeczytanego do wypowiedzianego.

Drodzy Rodzice! Sześciolatek w XXI wieku ma:

 • znacząco krótszy czas rozmów z dorosłymi,
 • zaburzony język mediów (postaci z kreskówek z wadami wymowy),
 • opóźniony rozwój mowy z powodu przedłużającej się oburęczności, braku pionizacji języka, minimalnych uszkodzeń słuchu (alergie, katary, zapalenie ucha, hałas), obniżenia ogólnej sprawności ruchowej.

 Fakty te skutkują trudnościami w nabywaniu języka oraz nauce czytania i pisania.

Wczesna nauka czytania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, koniecznej do prawidłowego opracowywania informacji językowych. Wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim nauka czytania, może sprzyjać stopniowemu kształtowaniu przewagi lewej półkuli w procesach werbalnych (językowych). To warunek płynnego czytania ze zrozumieniem, a w rezultacie skutecznego uczenia się. Nauka czytania w wieku przedszkolnym jest zabawą, a nie wysiłkiem! Zapamiętywanie układu graficznego sylab + gesty artykulacyjne to podstawowy sposób terapii zmierzającej do osiągnięcia prawidłowej artykulacji głosek u dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy i komunikacji. Pora wykorzystać potencjał intelektualny dzieci przedszkolnych! Zachęcamy!

 

 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® opiera się na:

 • badaniach neuropsychologicznych potwierdzających, że to sylaba nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną;
 • założeniu, że percepcja słuchowa ma zasadnicze znaczenie dla budowania systemu językowego dziecka;
 • wiedzy na temat funkcji symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych);
 • powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (samogłoski, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wyrazy, zdania);
 • naśladowaniu trzech etapów nabywania systemu językowego:
  POWTARZANIA – ROZUMIENIA – NAZYWANIA;
 • minimalizacji systemów języka.

CELEM SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA®  JEST CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM.

 

JAK UCZYMY CZYTAĆ?

POWTARZANIE. W pierwszym etapie zadaniem dziecka uczącego się jest powtarzanie samogłosek (na kolejnych zajęciach – wyrażeń dźwiękonaśladowczych, następnie – sylab otwartych) odczytywanych przez terapeutę. Zwrócenie uwagi na układ ust podczas wymawiania samogłosek ma ułatwić proces zapamiętywania, jaki dźwięk przyporządkowany jest poszczególnym literom (obrazom graficznym). Odczytując samogłoskę dziecko zapoznaje się jednocześnie z jej ruchową wizualizacją.

ROZUMIENIE. Etap rozumienia realizowany jest poprzez wskazywanie lub podawanie odczytywanych przez terapeutę samogłosek;

NAZYWANIE. Następnie umożliwiamy dziecku osiągnięcie etapu nazywania samogłosek, czyli samodzielnego czytania.

 

Każdy etap czytania poprzedzamy ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

 

Formy zajęć:

 • indywidualne (termin do ustalenia z rodzicem)
 • grupowe (środa: 13:00-14:00, 17:00-18:00, czwartek 13:00-14:00, 17:00-18:00)

Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy

Wykonujemy badanie videonystagmograficzne z próbami kalorycznymi, manewry uwalniające w przypadku łagodnych położeniowych zawrotów głowy, rehabilitację przedsionkową w przypadku obwodowych uszkodzeń narządu równowagi.

Aktywne słuchanie

 • Zajęcia dla dzieci z Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz dla pacjentów prywatnych
  Prowadząca: mgr Julita Sobańska, surdologopeda

CO USPRAWNIAMY?

1) 30 minut ćwiczenia funkcji poznawczych:

 • analiza i synteza wzrokowa / słuchowa,
 • pamięć symultaniczna i sekwencyjna,
 • uwaga słuchowa,
 • analogie,
 • kategoryzacje,
 • kategoryzacje językowe,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • sekwencje słuchowe i wzrokowe,
 • percepcja i pamięć wzrokowa,
 • porządkowanie świata w umyśle dziecka zgodnie z kierunkiem czytania i pisania.

2) 30 minut zajęć z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako twórcze działania ruchowe sprawdzające uważne słuchanie, budujące relacje rówieśnicze, wzmacniające motorykę dużą.

 

ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO DZIECI:

 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • z niedosłuchem
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • ze skrzyżowaną lub nieustaloną lateralizacją

EFEKTY:

 • trening koncentracji uwagi słuchowej
 • trening porządku linearnego niezbędny do efektywnej nauki czytania
 • praca nad pamięcią wzrokową i słuchową
 • rozwój logicznego myślenia
 • wspomaganie rozwoju mowy
 • wzmocnianie napięcia mięśniowego
 • nawiązanie pozytywnych relacji róweśniczych
 • szybkie uczenie się w grupie

CZAS TRWANIA: 60 MINUT / RAZ W MIESIĄCU

GRUPA: PACJENCI W WIEKU 6-9 LAT / MAKSYMALNIE 4 DZIECI W GRUPIE

TERMINY ZAJĘĆ Z AKTYWNEGO SŁUCHANIA w 2019 roku:

20. marca, 17. kwietnia, 22. maja, 19. czerwca, 17. lipca

środy, godz. 17:00-18:00 dla dzieci z ODRSiM
i 18:00-19:00 dla pacjentów prywatnych (koszt: 40 zł/os. za 1 zajęcia)

Zapisy: 17 852 81 51 Julita Sobańska, surdologopeda